שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > העליון מבהיר: מתי תתערב ערכאת הערעור בפס"ד שניתן בפשרה לפי סעיף 79א?

חדשות

העליון מבהיר: מתי תתערב ערכאת הערעור בפס"ד שניתן בפשרה לפי סעיף 79א?, צילום: תמונה: istock
העליון מבהיר: מתי תתערב ערכאת הערעור בפס"ד שניתן בפשרה לפי סעיף 79א?
20/08/2020, עו"ד לילך דניאל

בית המשפט העליון נדרש לשאלה מהו היקף התערבותה של ערכאת הערעור בפס"ד שניתן על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. נקבע, כי במצב בו פסק הדין ניתן ללא הנמקה התערבות ערכאת הערעור תהיה מצומצמת מאד, אולם היקף ההתערבות רחב יותר מאשר כשמדובר בפסק דין הכולל הנמקות

במוקד הערעור, תביעה שהגיש קטין באמצעות הוריו בעילה של "חיים בעוולה", נגד המדינה והסתדרות מדיצינית הדסה. בעקבות הליך גישור הגיעו הצדדים להסכמה באשר לסכום הפיצוי שישולם לקטין, והסמיכו את בית המשפט לקבוע את חלוקת החבות ביניהן בפסק דין מנומק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. בעניין זה הוסכם כי לצורך קביעת החלוקה יתבסס בית המשפט על הראיות שהוגשו בתיק, ועל טיעונים בכתב שתגשנה כל אחת מן הנתבעות ביחס לחלוקת החבות ביניהן.

כבר באותו יום, אישר בית המשפט המחוזי את ההסדר הדיוני האמור ובהמשך קבע כי הנתבעות תשאנה באחריות לנזק בחלקים שווים. המדינה, שלא השלימה עם קביעה זו, הגישה ערעור לבית המשפט העליון, שנדרש לשאלה מהו היקף התערבותה של ערכאת הערעור בפסק דין מנומק אשר ניתן על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

השופט עופר גרוסקופף ציין כי בפסיקה שנגעה לסעיף 79א התגבשה העמדה כי משמעותה של אפשרות זו היא שחרור בית המשפט מכבלי הדין הפרוצדורלי והמהותי, והנחייתו לפסוק באופן הנראה לו הוגן וצודק בנסיבות העניין, בהתאם למכלול החומר שהונח לפתחו. הודגש, כי בית המשפט איננו חייב במסגרת סעיף 79א לפסוק לפי הדין, ואולם הוא רשאי לעשות כן אם ימצא זאת לנכון.

רק מקרה יוצא דופן עשוי להצדיק את התערבות ערכאת הערעור בפס"ד לא מנומק

עוד ציין השופט גרוסקופף כי ברירת המחדל ביחס לסמכות הקבועה בסעיף 79א היא שבהעדר קביעה אחרת, הסמכת בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה משמעה מתן הכרעה אופרטיבית ללא הנמקות. משהוסמך בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ללא הנמקות, בין אם באמירה מפורשת ובין אם באופן משתמע מברירת המחדל, הוא לא רק משוחרר מהחובה לתת הנמקות, אלא ראוי לו שיימנע ממתן הנמקות, היות שמתן הנמקה עשוי ליצור בסיס להגשת ערעור על ההכרעה, מקום שרצון הצדדים היה בפישוט וזירוז ההליך המשפטי באמצעות צמצום אפשרות הערעור למקרים נדירים ויוצאי דופן.

לצד זאת, כאמור, הצדדים רשאים להתנות על ברירת מחדל זו ולקבוע כי בית משפט שהוסמך לפסוק על דרך הפשרה נדרש לנמק את החלטתו. בית המשפט אינו חייב להיענות לבקשה זו, אך ככל שהוא נענה לאתגר זה מחובתו לספק הסבר לפסיקתו, וזאת הגם שהיא ניתנת על דרך הפשרה. ייחודו של המקרה בו הוסכם על מתן פסק דין לפי סעיף 79א עם הנמקות איננו בדרך בה על בית המשפט להכריע, אלא בכך שעליו להבהיר מה היה הלך המחשבה שהוביל אותו לתוצאה אותה פסק על דרך הפשרה.

מכאן, מתעוררת השאלה מהו היקף ההתערבות של ערכאת הערעור בפסיקה שניתנה על דרך הפשרה. לדברי השופט גרוסקופף, כאשר מדובר על פסק דין שניתן על דרך הפשרה ללא הנמקות, רק מקרה יוצא דופן עשוי להצדיק את התערבות ערכאת הערעור בו. מקרים אלו, על פי הקבוע בפסיקה, כוללים בין היתר מצבים של חריגה מסמכות או תוצאה בלתי הוגנת ובלתי צודקת בעליל, קרי החלטה החורגת מהמוסכם או תוצאה החורגת באופן מובהק ממתחם האפשרויות ששופט סביר עשוי לראות כהכרעה הוגנת וצודקת בנסיבות העניין. בכל הנוגע לפסק דין שניתן עם הנמקות, קבעה הפסיקה כי הסמכת בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה עם הנמקה אינה מאפשרת להחיל על פסק הדין שניתן את אמות המידה הרגילות לעניין התערבות ערכאת ערעור בפסק דין שניתן על פי דין, ואולי אף אינה משנה מבחינה עקרונית את אמות המידה המצמצמות להתערבות ערכאת הערעור בפסק דין שניתן ללא הנמקה.

עם זאת, לדעת גרוסקופף, כאשר הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן לפי סעיף 79א עם הנמקות, מאפשר הדבר להרחיב קמעה את קשת המצבים החריגים בהם תתערב ערכאת הערעור בפסק דין שניתן על דרך הפשרה. זאת, מאחר שעל אף שאיפתם של הצדדים לפתרון מהיר ויעיל של הסכסוך, אין הם מוכנים לתת אמון עיוור בערכאה המבררת, אלא מבקשים לשמר לעצמם את האפשרות לעמוד על הלך מחשבתה, ואף להעמידו במקרים בולטים וקיצוניים במבחן הביקורת. כמו כן, מאחר שהערכאה המבררת מחויבת לחשוף את הלך מחשבתה, נפתחת הדלת לביקורת ערכאת הערעור על הדרך בה היא הגיעה לתוצאה, ולא רק על התוצאה עצמה.

מהן העילות להתערבות בפס"ד מנומק שניתן על דרך הפשרה?

לצד זאת הזכיר גרוסקופף כי מאחר שההסמכה לפסוק על דרך הפשרה עם הנמקות עדיין מנחה את השופט להגיע לתוצאה הנתפסת בעיניו כצודקת והוגנת, ולאו דווקא לתוצאה המתחייבת על פי שורת הדין, ביקורת ערכאת הערעור אינה נדרשת, ואינה יכולה, להיות מבוססת על כך שהליך המחשבה של השופט בערכאה המבררת שונה מהליך המחשבה שהיה נגזר מפעולה על פי הוראות הדין. זאת, שכן העדפת הכרעה על פי תחושת הצדק וההגינות של השופט היושב בדין היא לב ליבה של הסמכות לפסוק על דרך הפשרה, וממילא אין מקום להתערבות ערכאת הערעור מהטעם שפסיקה כזו ניתנה שלא על פי הדין. אשר על כן, העילות להתערבות ערכאת הערעור בפסק דין שניתן לפי סעיף 79א עם הנמקות הן עדיין מצומצמות משמעותית מעילות ההתערבות בפסק דין שניתן על פי הדין.

עניינן של עילות אלו, לדברי השופט, אך ורק בטעויות מובהקות שנפלו בהליך שיקול הדעת של הערכאה המבררת – כשהדוגמאות המרכזיות לכך הן אי-התאמה בין ההנמקה שניתנה על ידי בית המשפט לבין היישום העובדתי, או הנמקה שגויה בעליל, דהיינו הנמקה המבוססת על קו טיעון ששופט סביר לא היה רואה בו בסיס לגיטימי להכרעה הוגנת וצודקת. זאת, מבלי להתיימר לראות בעילות אלו רשימה סגורה.

העילה הראשונה מתקיימת כאשר התוצאה אליה הגיע בית המשפט, אינה מתיישבת עם הפעלה של הלך המחשבה ששימש אותו להנמקת תוצאה זו. העילה השנייה מתרחשת כאשר דרך ההנמקה של בית המשפט איננה יכולה להוות כלל בסיס לגיטימי להכרעה הוגנת וצודקת בסכסוך, קרי מצב דברים בו מהנמקת בית המשפט מתברר שהגיע לתוצאה על סמך שיקולים שאינם רלוונטיים להכרעה צודקת והוגנת בסכסוך בו עסקינן, והתעלם ממכלול השיקולים הרלוונטיים להכרעה שכזו.

מן הכלל אל הפרט, סבר השופט גרוסקופף כי הגם שעל פי שורת הדין יש ממש בהשגות המדינה על פסק הדין, אין הן מהוות בסיס מספיק להתערבות ערכאת הערעור בפסק דין שניתן על דרך הפשרה, וזאת גם אם הוא ניתן לפי הסכמת הצדדים עם הנמקות.

השופט מינץ הוסיף כי הלכה זו תקפה ביתר שאת ועל דרך קל וחומר כאשר מדובר בתביעת נזיקין בסוגיה של חלוקת אחריות בין מעוולים שונים, אשר מסורה ממילא לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית ואין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בה אלא במקרים חריגים – אף כאשר מדובר בפסיקה על פי שורת הדין ולא על דרך הפשרה.

הערעור נדחה; המדינה יוצגה בהליך ע"י עו"ד מירה וינברגן לייזרוביץ'. המשיבה יוצגה ע"י עו"ד רם נועם.

 

ע"א 6780/19

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:218
קומיט וכל טופס במתנה