שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > העליון: הכנסותיו של נכדו של הבאבא סאלי חייבות במס

חדשות

העליון: הכנסותיו של נכדו של הבאבא סאלי חייבות במס, צילום: צילום: pixabay
העליון: הכנסותיו של נכדו של הבאבא סאלי חייבות במס
08/11/2020, עו"ד שלי גולדמן

בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש הרב יקותיאל אבוחצירא על ההחלטה לחייבו במס הכנסה בהיקף של מיליוני שקלים. נקבע כי אין לקבל כי תקבולים בהיקף של מיליוני שקלים, שקיבל הרב באופן שיטתי לאורך השנים, במסגרת פעילותו ומעמדו כרב וכרועה רוחני בקהילתו, ייחשבו כמתנה הפטורה ממס.

עסקינן בערעור שבמרכזו של הערעור עומדת השאלה, האם יש לראות בכספים ונכסים אותם קיבל המערער, הרב הידוע יקותיאל אבוחצירא (להלן: "המערער" או "הרב" או "הרב אבוחצירא"), במישרין או על ידי מימון פעולות שונות, לאורך השנים כהכנסה חייבת במס.

המערער, הוא רב מקובל מוכר, נצר לשושלת הרבנים הידועה מבית אבוחצירא, ונכדו של הרב ישראל אבוחצירא ז"ל (אשר נודע בכינויו "הבאבא סאלי"). הרב אבוחצירא עומד בראש "חצר" בעיר אשדוד, ומקיים פעילות אל מול מאמיניו בארץ ובחו"ל. בשנת 2013 הוציא המשיב (להלן: "פקיד השומה") למערער שומה לפי מיטב שפיטה לשנות המס 2009-2003, על פי סעיף 145(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), בה יוחסה למערער ולבני משפחתו תוספת הכנסה בסך של כ- 13.8 מיליון ₪. בנימוקי השומה נקבע, כי מדובר בכספים שהתקבלו אצל הרב אבוחצירא תוך שימוש במעמדו כמנהיג רוחני ובהשפעתו על קהל מאמיניו, לצורך הפקת הכנסות אישיות לו ולבני משפחתו; כי הרב פועל לשמר את מעמדו כמנהיג הרוחני של קהילתו באמצעות קבלת קהל ומתן ברכות ועצות לציבור חסידיו ומאמיניו בנושאים שונים, עריכת הילולות, השתתפות באירועים משפחתיים של מאמיניו, לרבות בחו"ל; וכי הרב מבצע גם פעילויות אקטיביות לשם הפקת ההכנסות, לרבות פעולות בעלות אופי עסקי, כגון יצירת קשר בין קהל מאמיניו לבין אנשי עסקים. כן נקבע כי הפקת התקבולים נעשתה על ידי הרב באופן מחזורי ומתמשך, ולפיכך יש לראות בתקבולים כהכנסה ממשלח יד לפי סעיף 2(1) לפקודה; ולחלופין - כהכנסה "ממקור אחר", לפי סעיף 2(10) לפקודה. הרב הגיש ערעור במסגרתו טען כי התקבולים שיוחסו לו אינם בגדר הכנסה החייבת במס.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור תוך שקבע כי מהראיות עולה שהתקבולים השונים שמקבל הרב, במישרין ובעקיפין, הם בעלי מאפיינים פירותיים, בהיותם כאלה המתקבלים באופן שוטף ובהיקפים מצטברים גדולים. על כן מדובר בתקבולים הניתנים לרב בשל משלח ידו, הנובע ממעמדו, מתוארו, ממומחיותו, מתפקידו החיוני בקהילתו וממכלול עיסוקיו, וכי הכספים ניתנים לו בתמורה לפעילותו ובגין היותו מנהיגה הרוחני של הקהילה. לפיכך נקבע כי תקבולים אלה מהווים הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

הרב לא השלים עם קביעות פסק הדין והגיש את הערעור דנן תוך שגרס כי בית המשפט קמא שגה כשקבע כי מעמדו ותוארו הם משלח ידו, וכי מתנות ותרומות הניתנות לו מבלי שמתקיים קשר ישיר לשירות כלשהו מהוות הכנסה ממשלח יד החייבת במס. כן נטען כי "הקונסטרוקציה החדשנית" עליה הסתמך בית משפט קמא, לפיה תרומות ומתנות הניתנות למערער מהוות הכנסה ממשלח יד, סותרת את תורת המקור ואת ההלכה הפסוקה בדבר אי-מיסוי מתנות, ואף את חוזר רשות המסים לעניין "מיסוי שירותי דת". בתגובתו טען פקיד השומה כי עיקר טענותיו של הרב הן טענות שבעובדה הנוגדות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, וכי הרב מייחס לבית המשפט קביעות שלא נקבעו על ידו. בית המשפט קבע כי התקבולים שהועברו למערער מהווים תמורה, במובן הרחב, עבור מכלול השירותים שהרב מספק לקהל מאמיניו, וכי תפקידו החיוני בקהילתו ומכלול עיסוקיו, וביניהם הנהגת הקהילה, ניהול החצר, לימוד תורה, פעילות צדקה, מתן ברכות ועצות והשתתפות באירועים, הם המקור להכנסתו.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

כב' השופט מ' מזוז פסק כי בית המשפט המחוזי קבע כממצא עובדתי, על בסיס תשתית ראייתית רחבה שעמדה בפניו, כי המערער מקבל את מאמיניו בביתו לשם מתן ברכות ועצות במגוון תחומי החיים (בריאות, פרנסה, זוגיות, ועוד), עורך אירועים והילולות לשימור הקשר עם מאמיניו ומקפיד לכבדם בנוכחותו באירועיהם המשפחתיים, בארץ ובחו"ל. כן נקבע כי מאמיניו של הרב, בישראל ובחו"ל, מעבירים לו כספים, לעתים בסכומים מאוד משמעותיים, איש כפי יכולתו - אגב בואם לקבל ברכה או עצה, כמו גם באירועים, הילולות וחגים - המשמשים אותו ואת בני משפחתו למילוי כל צרכיהם. אין מדובר גם בפעולה אקראית או חד-פעמית, אלא בתקבולים בעלי מאפיינים פירותיים, המתקבלים באופן שיטתי, חוזר ונשנה, לאורך זמן, ובהיקפים מצטברים גדולים של מיליוני שקלים.

זאת ועוד, נפסק כי גם אם בראייתו הסובייקטיבית של הרב, פעילותו היא לשם שמים, ולא לצורך הפקת הכנסות, אין בכך כדי לשנות מהמסקנה כי אגב פעילות זו מופקת לטובתו הכנסה קבועה החייבת במס. בית המשפט העליון הדגיש כי אין בקביעה כי מדובר בפעילות שהיא בגדר "משלח יד" משום זילות מעמדו או פעילותו  כרב וכמנהיג רוחני של ציבור מאמיניו. המדובר הוא אך בקביעה פורמלית של סיווג הכנסותיו לצרכי דיני המס, הא ותו לא.

בית המשפט העליון הוסיף וקבע כי בדין הגיע בית המשפט קמא למסקנה כי אין מדובר במתנות ותרומות הפטורות ממס. נוכח תכליות דיני המס והמבחנים שנקבעו בפסיקה, כמו גם לאור הגיונם של דברים, הנסיבות דנן אינן עונות, אף לא בקירוב, למאפיינים של מתנה הפטורה ממס. אין לקבל כי תקבולים בהיקף של מיליוני ₪, שמקבל המערער באופן שיטתי לאורך השנים, במסגרת פעילותו ומעמדו כרב וכרועה רוחני בקהילתו, בנסיבות שתוארו לעיל, ייחשבו כמתנה הפטורה ממס. המדובר במקרה מובהק של מקור הכנסות מחזורי ומתמשך, של הכנסות קבועות ובהיקף מאוד משמעותי, הניתנות במסגרת הרחוקה ממתת שהוא אך מנדבת לבו של הנותן, אלא נטועה במערכת של תן וקח, הן ברמה הקהילתית הכללית והן בהקשר של פעולות ספציפיות מצד המערער של מתן ברכות, עצות והשתתפות באירועים משפחתיים של המעניק.

עוד נקבע כי נוכח העובדה כי הרב לא ניהל פנקסים הכוללים רישום לגבי התקבולים השונים, לא ניתן היה לבחון באופן פרטני כל תקבול ותקבול. יחד עם זאת, התמונה העולה ממכלול הראיות שהובאו לפני בית המשפט קמא היא ברורה, וממנה עולה כי לצד כספים שניתנו בזיקה לאירועים ספציפיים - של הענקת ברכה או עצה, או השתתפות הרב באירוע משפחתי של המעניק - ניתנו כספים לרב גם באירועים משפחתיים שלו, בסכומים החורגים מהמקובל במתנות באירועים כאלה, וכן בהילולות ובחגים. כל זאת לצרכיו האישיים ולפרנסת בני משפחתו. כן נקבע כאמור, כי לתקבולים אלה נלווה יסוד של תמורה, בין תמורה ישירה וספציפית - בגין ברכה, עצה או השתתפות באירוע משפחתי - ובין תמורה עקיפה וכללית, ברצון לשמר ולטפח את מעמדו של הרב ואת חצרו, מתוך רגש דתי-אמוני-מסורתי.

לסיכום, הערעור נדחה. נפסק כי צדק פקיד השומה כאשר ראה בהכנסות הרב ששימשו אותו לצרכים האישיים שלו ושל בני משפחתו, להבדיל מכספים שיועדו לצורכי הקהילה, כהכנסות ממשלח יד, או כהכנסות ממקור אחר, החייבות במס, וממילא צדק גם בית המשפט קמא כאשר דחה את ערעור הרב.

הרב אבוחצירא יוצג ע"י עו"ד רוברטו חייט; עו"ד אביעד הכהן ועו"ד דוד קמחין ופקיד שומה יוצג ע"י עו"ד יורם הירשברג ועו"ד מאיר פורת

ע"א 3159/19

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:223
קומיט וכל טופס במתנה