שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > התקבלה ייצוגית שעניינה בחיוב צרכנים המשלמים בכרטיס אשראי במכונות שתייה אוטומטיות בעמלה נוספת

חדשות

התקבלה ייצוגית שעניינה בחיוב צרכנים המשלמים בכרטיס אשראי במכונות שתייה אוטומטיות בעמלה נוספת, צילום: istock
התקבלה ייצוגית שעניינה בחיוב צרכנים המשלמים בכרטיס אשראי במכונות שתייה אוטומטיות בעמלה נוספת
10/10/2021, עו"ד שלי גולדמן

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה כי חברות המפעילות מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות, מחייבות את הצרכן המשלם בכרטיס אשראי, בעמלה נוספת על מחיר המוצר המוצג בחזית המכונה, זאת בניגוד לחובה להציג את "מחירו הכולל" של המוצר. נקבע כי עמלת כרטיס האשראי אינה תשלום נלווה שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו, ולפיכך לא ניתן להציגה בנפרד ממחיר המוצר.

זוהי בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה שהמשיבות, המפעילות מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות, מחייבות את הצרכן המשלם בכרטיס אשראי, בעמלה נוספת על מחיר המוצר המוצג בחזית המכונה, זאת בניגוד לחובה להציג את "מחירו הכולל" של המוצר.

המשיבות 1 ו-3 [להלן: "החברות" או "המשיבות"] מפעילות מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות בכל רחבי הארץ, ובין היתר בבסיסי צה"ל, בבתי חולים, במוסדות להשכלה גבוהה,  בתחנות רכבת ועוד. מחירי המוצרים המוצעים למכירה מוצגים בחזית המכונה לפני כל מוצר. ואולם, בעוד המחיר המוצג הוא אכן המחיר הנגבה בעת רכישה במזומן, בעת רכישת מוצר באמצעות כרטיס אשראי מתווספת למחיר המוצר בעת התשלום עמלה נוספת.

המבקשים 1 ו-3 [להלן: "המבקשים"] טענו כי המשיבות הן חברות מן הגדולות בישראל בתחום המכונות האוטומטיות לממכר מזון. כן הם טוענים כי המשיבות עשו להן מנהג להציג את מחיר המוצר במקום המיועד לכך, אולם במקום אחר במכונה, שהוא בדרך כלל קטן ומוכמן, הן מציינות כי תשלום בכרטיס אשראי יחויב בעמלה, שמשמעותה ייקור של 5% עד 20% במחיר המוצר. המבקשים טוענים כי אמנם אין איסור שבדין לגבות את עמלת כרטיס האשראי, אולם הפרקטיקה לפיה על גבי המוצר מופיע מחיר מסוים ואילו עמלת כרטיס האשראי מופיעה במקום אחר, אסורה.

החברות טענו מצדן כי לרשות הצרכנים עומדות מספר חלופות אפשריות לביצוע התשלום עבור המוצרים שרכשו: תשלום במזומן, תשלום בכרטיס נטען ותשלום בכרטיס אשראי. כאשר הצרכן משלם באמצעות כרטיס אשראי מחויבות המשיבות בתשלום עלויות הסליקה לספקית שירותי סליקת האשראי למכונות האוטומטיות, הגובה מהן בנוסף גם דמי שכירות חודשיים ועלויות התקנה. על מנת שלא לייקר את המוצרים ללקוחות שאינם משלמים בכרטיס אשראי ולהימנע מסבסוד הצרכנים המשלמים בכרטיס אשראי, נגבית עמלת כרטיס האשראי רק מן הצרכנים הבוחרים לשלם בכרטיס אשראי. עוד נטען כי בקשת האישור נעדרת עילה אישית או קבוצתית. לטענתן, חוק הגנת הצרכן קובע כי יש להציג על גבי כל מוצר את מחירו הכולל, שהוא המחיר הכולל את כל התשלומים בעבור המוצר וכל תשלום הנלווה לרכישתו. ואולם המחיר הכולל אינו כולל תשלום אשר יש לצרכן "אפשרות מעשית לוותר עליו" במסגרת העסקה (הגדרת "המחיר הכולל" בס' 17א לחוק). עמלת כרטיס האשראי, אשר נועדה לכסות את העלויות הנוספות בהן נושאות המשיבות בעסקאות בכרטיס אשראי, היא תוספת שיש לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליה ע"י רכישת המוצרים במזומן או בכרטיס נטען, ולכן אין היא מהווה חלק מן "המחיר הכולל".

המועצה לצרכנות טענה כי בקשת האישור עוסקת בסוגיה צרכנית חשובה של אי סימון המחיר הכולל על מוצרים הנמכרים במכונות אוטומטיות לרכישת מוצרי מזון,  וגביית תוספת מחיר בנוסף למחיר המוצג לצרכן. לסוגיה זו יש השלכה על ציבור גדול של צרכנים, בהם חיילים, תלמידים, סטודנטים, מאושפזים בבתי חולים, מבקריהם ועוד, העושים שימוש במכונות אלה.  לעמדת המועצה לצרכנות, הפרקטיקה שבה נוהגות המשיבות, הגובות תוספת תשלום על המחיר המוצג על גבי המוצר, היא פרקטיקה פסולה ומטעה, המהווה הפרה של הוראות ס' 17ב לחוק הגנת הצרכן. כן היא מהווה הפרה של תקנות הפרסום, המחייבות להציג את מחירי המוצרים הנמכרים במכונות אוטומטיות באופן שהצגת המחיר תהא "נראית לעין, ברורה וקריאה בדרך המאפשרת לכל אדם לדעת את מחיר המצרך" (ס' 1 לתקנות). תקנות אלה אף קובעות כי במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצג על התוית ובין המחיר בקופה, ישלם הצרכן את המחיר הנמוך מביניהם (תקנה 4 לתקנות).

כב' השופטת ג' כנפי -שטייניץ פסקה כי עלה בידי המבקשים להראות קיומה של עילת תביעה אישית וייצוגית בכל המתייחס לטענתם להפרת הוראות חוק הגנת הצרכן בעניין חובת הצגת "מחיר כולל", ושקיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות העולות בתובענה בעניין זה יוכרעו לטובת הקבוצה.  באשר ליתר הטענות שהועלו, בהן הטענות להפרת חוזי ההתקשרות בין המשיבות לבין בעלי האתרים ע"י גביה החורגת מן המחירים המרביים שננקבו בחוזים, וכן הטענות לעניין שיעור עמלת כרטיס האשראי, דין בקשת האישור להידחות בהעדר תשתית עובדתית וראייתית הולמת לטענות אלה.

בהמשך לאמור נפסק כי עמלת כרטיס האשראי שבענייננו איננה תשלום הנלווה לרכישת המוצר ש"ניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה" כמובנו בס' 17א(2) לחוק הגנת הצרכן, ולפיכך הצגתה בנפרד והוספתה למחיר המוצר בעת התשלום בכרטיס אשראי היא בניגוד לדין. בחינת הוראות החוק הרלוונטיות לענייננו, העוסקות בחובת הצגת "מחיר כולל" ואופן הצגתו, מלמדת שתכלית ההוראות היא שהצרכן יקבל מידע מלא, מדויק ומחייב לגבי מחיר הנכס או השירות אותו הוא עומד לרכוש, ולמנוע הפתעת הצרכן בעת התשלום ע"י חיובו בתשלומים נוספים. תכלית נוספת היא לקבוע דרך פשוטה, ברורה ואחידה להצגת מחיר הנכס או השירות על מנת לאפשר השוואה נוחה בין מחיריהם של מוצרים או שירותים דומים, ובכך לאפשר לצרכן לקבל החלטה צרכנית מושכלת ולקדם תחרות הוגנת בין עוסקים שונים. מטרת החוק המחייב הצגת "המחיר הכולל" היא לפשט את הצגת המחיר ולמנוע הטעיית הצרכן ע"י הצגת מחיר המוצר בצורה חלקית, חסרה או מטעה, כאשר זה איננו כולל תשלומים נוספים המתווספים למחיר בעת התשלום. מטעמים אלה נקבעה חובה לכלול ב"מחיר הכולל" כל רכיב שעל הצרכן לשלמו בהגיעו לקופה.

עוד נקבע כי בענייננו, המשיבות אינן טוענות כי עמלת כרטיס האשראי משתלמת ע"י הצרכן בגין נכס או שירות נפרדים המוצעים לו. המשיבות טוענות כי עמלה זו נועדה לכסות על העלויות הנוספות בהן הן נושאות כלפי חברת דואלי בע"מ, בעסקאות בכרטיס אשראי, בהן עלויות סליקה, דמי שכירות חודשיים בגין התקנים המותקנים במכונות ובגין עלויות התקנתם. מדובר, אפוא, בהוצאות נוספות של העוסק המגולגלות על הצרכן המשלם בכרטיס אשראי ולא בנכס או שירות נפרד המוצעים לצרכן. גם כינויו של התשלום כ"עמלה", כפי שהוא מופיע על מדבקות המכונה, מלמד שאין מדובר בשירות נפרד המוצע לצרכן כנגד תשלום נפרד אלא ברכיב תשלום נוסף בגין אותו מוצר. לפיכך, חלה חובה לכלול גם רכיב זה ב"מחיר הכולל" של המוצר.

זאת ועוד נפסק כי לפרשנות המוצעת ע"י המשיבות, ולפיה אין חובה לכלול את עמלת כרטיס האשראי ב"מחיר הכולל" של המוצר, השלכות רחבות החותרות תחת תכליותיה הבסיסיות ביותר של חובת הצגת "מחיר כולל". קבלת פרשנות זו תאפשר לעוסקים, לכל עוסק, לגבות עמלה נוספת ונפרדת ממחיר המוצר, בגין אמצעי התשלום בו נעשה שימוש, ככל שהשימוש באמצעי תשלום אחר הוא "מעשי". כך, ניתן יהיה להטיל עמלה לתשלום במזומן, עמלה לתשלום בכרטיס אשראי, עמלה לתשלום ביישומון וכיוצ"ב, זאת תוך סיכול תכלית החוק להצגת מחיר אחד, ברור וסופי למוצר, אותו על הצרכן לשלם בהגיעו לקופה.

לגופם של דברים נקבע כי עמלת כרטיס האשראי אינה תשלום נלווה שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו, ולפיכך לא ניתן להציגה בנפרד ממחיר המוצר וכי המחיר המחייב של המוצרים הוא המחיר שהוצג עליהם בהתאם להוראת ס' 17ב(ד) לחוק הגנת הצרכן ותקנה 4 לתקנות הפרסום, כאשר גביית תוספת עמלת כרטיס האשראי בעת התשלום בכרטיס אשראי היא גביה העומדת בניגוד להוראות הדין.

יתר על כן נקבע כי מתקיימים בענייננו גם יתר התנאים הדרושים לאישורה של התביעה כייצוגית. המשיבות הציגו את מחירי המוצרים במכונות האוטומטיות ללא עמלת כרטיס האשראי, וגבו מן הצרכנים שרכשו מוצרים בכרטיס אשראי תשלום העולה על מחיר המוצר כפי שהוצג בחזית המכונה. בכך הורם הנטל להוכיח את קיומה של קבוצת נפגעים שמתעוררת בעניינם שאלות מהותיות המשותפות לכל חברי הקבוצה. שאלות אלה הן – האם הפרו המשיבות את חובת הצגת "המחיר הכולל" המוטלת עליהן לפי ס' 17ב לחוק הגנת הצרכן, ומהו הנזק שנגרם לחברי הקבוצה בגין כך. תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת דנן. מדובר בגביית תוספת עמלת כרטיס אשראי שלא כדין, שנגבתה מכל הצרכנים ששילמו בכרטיסי אשראי באלפי המכונות של המשיבות. לאור גובהה של העמלה ספק אם קיים תמריץ לצרכנים אלה להגיש תביעות פרטניות להשבה, ולפיכך נראה כי תובענה ייצוגית היא אכן הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת.

לאור האמור לעיל הבקשה התקבלה ונקבע כי הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הייצוגית היא: כל אדם שרכש מוצר במכונות האוטומטיות של המשיבות בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, וחויב בתשלום עמלת כרטיס אשראי.

המבקש 3 יוצג ע"י עו"ד אוהד רוזן ואח'; המשיבה 3 יוצגה ע"י עו"ד מוטי ארד ואח'; המועצה לצרכנות יוצגה עו"ד יעל כהן-שאאוט ואח'

ת"צ 52230-12-18

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:119
קומיט וכל טופס במתנה