שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > העליון אישר תביעה ייצוגית נגד אופטיקה הלפרין: החברה מפרה לכאורה את חוק האופטומטריה

חדשות

העליון אישר תביעה ייצוגית נגד אופטיקה הלפרין: החברה מפרה לכאורה את חוק האופטומטריה , צילום: pixabay
העליון אישר תביעה ייצוגית נגד אופטיקה הלפרין: החברה מפרה לכאורה את חוק האופטומטריה
22/03/2022, עו"ד שוש גבע

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור של אופטיקה הלפרין נגד ההחלטה לאשר תובענה ייצוגית נגדה. נקבע כי תכלית השמירה על שלום הציבור ובטיחותו היא שצריכה להנחות את בית המשפט בכל הנוגע לפירוש הוראותיו של חוק האופטומטריה.

ענייננו בבקשת רשות ערעור על החלטת המחוזי, שבגדרה התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגד אופטיקה הלפרין בע"מ. במוקד בקשת האישור ניצבת הטענה כי אופטיקה הלפרין מאפשרת לעובדים שאינם אופטומטריסטים מורשים, לבצע בדיקות אופטומטריה שונות ללקוחותיה, וזאת בניגוד להוראות חוק העיסוק באופטומטריה. בקשת האישור מעוררת שאלה עקרונית, בעלת חשיבות רבה לציבור צרכני מוצרי האופטומטריה בישראל ולאלו העוסקים בתחום, ועניינה בשאלת הגורם המוסמך לעסוק באופטומטריה, בדגש על ביצוע בדיקות ראייה לפי החוק. בקשת האישור הוגשה בגין מספר עילות, כאשר במוקד הבקשה הטענה שאופטיקה הלפרין מפרה את הוראת ייחוד העיסוק שבסעיף 5(א) לחוק האופטומטריה שלפיה "לא יעסוק אדם באופטומטריה ולא ישתמש בתואר אופטומטראי או תואר דומה המרמז על היותו אופטומטראי אלא אם כן יש בידו רשיון לפי חוק זה". בקשת האישור התקבלה על ידי בית המשפט המחוזי. נקבע שעובדי החברה שאינם מחזיקים ברישיון עיסוק באופטומטריה אינם רשאים לבצע בדיקות ראייה בחנויות הרשת, ולא ניתן לראותם כמתמחים לפי חריג ההתמחות. משכך, בית המשפט אישר את ניהול התובענה כייצוגית בגין מספר עילות תביעה - הפרת חובות חקוקות בחוק האופטומטריה ובחוק זכויות החולה; הטעיה צרכנית; רשלנות ועשיית עושר שלא במשפט.

לטענת אופטיקה הלפרין, לנוכח החלטת האישור מאות עובדים בארץ יידרשו לחדול מעיסוקם ולא יוכלו לפרנס את משפחותיהם. לטענתה, החלטת האישור עומדת בניגוד לתכליתו של חוק יסוד: חופש העיסוק ולתכליתו של חוק האופטומטריה; שכן חופש העיסוק והזכות להתפרנס הם עקרונות העומדים בבסיס חוק האופטומטריה וניתן להם משקל חסר בהחלטת האישור.

המשיבה טענה מנגד כי  עצם הפגיעה האפשרית בחופש העיסוק לא יכולה לגבור על המקצועיות הנדרשת ממי שפועל במקצוע פארא-רפואי המצריך ידע ומיומנות. לטענתה, הגבלת העיסוק באופטומטריה הקבועה בחוק היא הגבלה מידתית שנועדה לתכלית ראויה שאינה פוגעת מעבר לדרוש בחופש העיסוק.

כב' השופטת ע' ברון פסקה כי אין מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי להתיר את ניהול התובענה הייצוגית נגד אופטיקה הלפרין. חוק תובענות ייצוגיות מונה שורה של תנאים לאישור תובענה כייצוגית. בראשם הדרישה כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה; שקיימת אפשרות סבירה שהשאלות המתעוררות בהליך יוכרעו לטובת הקבוצה; וכי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה להכרעה בנסיבות העניין (סעיפים 8(א) (1)-(2) לחוק תובענות ייצוגיות). לא נמצא בטענות החברה צידוק לשנות מהחלטת האישור, שבמסגרתה בית המשפט המחוזי קבע שאופטיקה הלפרין חדלה בכך שנמנעה מלגלות ללקוחותיה מידע הנוגע להסמכת העובדים המבצעים מטעמה בדיקות ראייה לציבור לקוחותיה. נוסף על כך, בית המשפט הגיע למסקנה שבהיעדר תקנות רלוונטיות להתמחות באופטומטריה, לא ניתן לבצע התמחות בתחום ובכך דחה את טענתה של אופטיקה הלפרין כי עובדיה פעלו לפי חריג ההתמחות. אין חולק שהמקרה הנדון מעורר סוגיות נכבדות בכל הנוגע להעסקתם של עובדים המבצעים בדיקות ראייה בחנויות האופטיקה השונות חרף העובדה שאינם אופטומטריסטים מורשים, ובנוגע לחובות הגילוי החלות על רשתות אלה. נקבע כי מקובלת מסקנת בית המשפט המחוזי כי מחדלה של אופטיקה הלפרין לגלות ללקוח הנבדק כי הבודק מטעם החברה הוא לכאורה מתמחה שטרם הוסמך, עלול להוות הטעיה של לקוחות החברה. סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן אוסר על עוסק לעשות, בין במעשה בין במחדל, מעשה העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה. איסור ההטעיה בחוק הגנת הצרכן הוא נרחב בהשוואה לעילת ההטעיה שבדיני החוזים, והוא חל על כל דבר העלול להטעות את הצרכן, גם אם הצרכן בסופו של דבר לא הוטעה בפועל - זאת בעוד לצורך התגבשות עילת ההטעיה החוזית נדרש שהצד הטוען להטעיה אכן טעה וכתוצאה מטעותו התקשר בחוזה. הטעיה צרכנית יכולה להיגרם בשני אופנים: על דרך המעשה- במצג שוא, ועל דרך המחדל- באי גילוי פרטים. בענייננו מתעוררת השאלה האם אופטיקה הלפרין הטעתה במחדל בשל אי-גילוי היותו של הגורם המבצע את הבדיקות מטעמה עובד שאינו בעל רישיון לעסוק באופטומטריה. וכתוצאה מכך לקוחותיה של אופטיקה הלפרין הוטעו לכאורה לסבור שהגורם שביצע את הבדיקה הוא בעל רישיון לעסוק באופטומטריה; ואילו היו מודעים לעובדה שמדובר במתמחה, ייתכן שלא היו מסכימים להיבדק על ידו ולמצער לא היו נסמכים על תוצאות הבדיקה שערך ולא היו ורוכשים משקפיים בהתאם למרשם שניתן על ידו.  סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן מטיל על עוסק חובה לגלות לצרכן פרטים מהותיים בנוגע לעסקה הצרכנית שבה הוא מתקשר, וכבר נקבע בפסיקה שיש לפרש את הוראותיו באופן נרחב. במקרה הנדון, לא ניתן לנתק את הקשר שבין שירות בדיקת הראייה הניתן ללקוח בסניף החברה ובין רכישת משקפיי הראייה, הנסמכת על תוצאות הבדיקה. סעיף 2(א)(1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי טיב השירות המסופק בעסקה צרכנית הוא פרט מהותי שיש חובה לגלותו לצרכן. ומעבר לכך, דומה שמדובר בעובדה שאי-גילויה עשוי להוות הטעיה לפי סעיף 15 לחוק החוזים, ולמצער מדובר בעובדה שעיקרון תום הלב מחייב את גילויה. לפי סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן דין הפרה של "איסור הטעיה" כדין עוולה לפקודת הנזיקין. על מנת שהפרת איסור ההטעיה תזכה את התובע הייצוגי בסעד של פיצוי, עליו להוכיח גם הסתמכות על המצג המטעה וקשר סיבתי בין ההסתמכות לנזק הנטען. בשל הסתמכות הלקוח על כך שהבדיקה שנערכה לו בוצעה על ידי גורם מוסמך, הלקוח רכש את המשקפיים ונגרם לו לכאורה נזק. על כן, מטעמים אלה על פניו נראה שקיימת לחברי הקבוצה המיוצגת עילת תביעה נגד אופטיקה הלפרין בגין הטעיה צרכנית.  

בנוסף לאמור, נקבע כי סעיף 5 לחוק האופטומטריה שכותרתו "ייחוד העיסוק והכינוי" קובע מפורשות כי מי שאינו בעל רישיון לעסוק באופטומטריה לפי החוק, אינו רשאי לעסוק בכך, ובכלל זה הוא אינו רשאי ליתן "מרשם או הוראה בדבר שימוש במכשיר אופטי לראייה". סעיף 2 לחוק האופטומטריה מונה שלושה תנאים שבהתקיימותם יוכר אדם כבעל הכשרה מקצועית באופטומטריה לצורך זכאות לרישיון לעסוק בתחום. גדר המחלוקת בין הצדדים טמון בכך שלא הותקנו תקנות להתמחות באופטומטריה ובטענת החברה שעובדיה פועלים מכוח חריג ההתמחות שבסעיף 5(ב)(2) - חריג זה קובע שהוראת ייחוד העיסוק לא חלה "על מי שמתמחה בעבודה מעשית באופטומטריה בפיקוחו ובהדרכתו של אופטומטראי מורשה או של רופא מורשה". משכך, מתעוררת השאלה, אם ניתן להעסיק עובדים בהתאם לחריג ההתמחות בהינתן שלא הותקנו תקנות להתמחות באופטומטריה. היעדרן של תקנות המסדירות את ההתמחות באופטומטריה משליך על שתי שאלות עיקריות - השאלה הראשונה נוגעת לעצם סמכותו של מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך ליתן לאדם רישיון לעסוק באופטומטריה, זאת בהינתן שבסעיף 2(ב)(2) לחוק נקבע שכתנאי לזכאות לרישיון יש לסיים התמחות. השאלה השנייה, נוגעת לעצם האפשרות לבצע התמחות באופטומטריה, בו בזמן שאין תקנות המסדירות כיצד לבצעה. דומה שבהיעדר תקנות מתאימות אין אפשרות לבצע התמחות באופטומטריה, ובהתאם לא ניתן ליהנות מחריג ההתמחות. תכלית חוק האופטומטריה תומכת במסקנה שלא ניתן לאפשר לעובדים לפעול בהתאם לחריג ההתמחות, כל עוד לא הוסדרה התמחות בתקנות. יתרה מכך נקבע כי ככלל, הסדרה סטטוטורית של עיסוקים שונים נועדה לשמור על רמה מקצועית הולמת של העוסקים בתחום, ויסודה בצורך להגן על שלום הציבור ועל בטיחותו. בפרט ביחס לחוק האופטומטריה, דברי ההסבר מבהירים שהוא חוקק "מאחר שלדעת הממשלה יש להסדיר את העיסוק באופטומטריה באופן שהוא ייוחד לבעלי הכשרה מתאימה אשר עסקו במקצוע על פי רשיון מטעם משרד הבריאות". על כן תכלית השמירה על שלום הציבור ובטיחותו היא שצריכה להנחות את בית המשפט בכל הנוגע לפירוש הוראותיו של חוק האופטומטריה. משכך, לא ניתן לאפשר לגורמים שונים לפעול ולבצע בדיקות ראייה לציבור, שעה שאין בנמצא אסדרה לעבודתם, להדרכה ולפיקוח החל על גורמים אלה. נוסף על כך, הפרשנות המוצעת על ידי אופטיקה הלפרין מאפשרת לעקוף את הוראת ייחוד העיסוק, ומתירה לכל גורם את האפשרות להעסיק "מתמחה בעבודה מעשית" אף מבלי לעמוד על השכלתו; שכן חריג ההתמחות לא קובע שעל המתמחה להיות בעל השכלה מסוימת לצורך ביצוע עבודה מעשית. זאת ועוד, סביר להניח שלכתחילה ההתמחות נועדה לאפשר לבעלי השכלה באופטומטריה לרכוש מיומנויות פרקטיות בתחום, ולצורך מימוש מטרה זו נדרש מגורמי המקצוע במשרד הבריאות לקבוע כיצד תוגשם תכלית ההתמחות - למשל, עליהם לקבוע מהו הדרישות שעל המתמחה למלא אחריהן, כיצד המעסיק יפקח עליו ויחנוך אותו במהלך ההתמחות; מה יהיה משך ההתמחות וכיוצ"ב. כלומר, לא בכדי הותיר המחוקק הראשי את התקנת תקנות ההתמחות בסמכות שר הבריאות הרואה לנגד עיניו את אינטרס הציבור, ולא ניתן "להאציל" את הסמכות לקבוע כיצד תתבצע ההתמחות לגורמים פרטיים, שבסופו של יום עיקר מטרתם היא להשיא את רווחיהם. מעבר לכך, במצב שבו יוכל בית עסק להגדיר לעצמו כיצד תיושם ההתמחות באופטומטריה, ובמקום שיהיה סטנדרט אחיד בהכשרת האופטומטריסטים כל עסק יקבע סטנדרט משל עצמו, תיעשה כוונת המחוקק פלסתר. משכך נקבע, שכאשר אופטיקה הלפרין מעסיקה עובדים שאינם בעלי רישיון לעסוק באופטומטריה והם מבצעים פעולות בניגוד להוראת ייחוד העיסוק, החברה מפרה לכאורה את חוק האופטומטריה.

יתרה מזו נקבע כי לא נמצא ממש בטענות אופטיקה הלפרין הנוגעות לפגיעה בחופש העיסוק ולפגיעה באופטומטריסטים שרכשו את השכלתם מחוץ לארץ. הזכות החוקתית לחופש העיסוק של אלו החפצים לעסוק בתחום האופטומטריה אינה עומדת במוקד ההליך, וממילא טענות החברה בעניין זה נטענו בכלליות ובהיעדר ביסוס. מטבע הדברים כל רגולציה של עיסוק מקצועי משליכה על חופש העיסוק. אין פגיעה בליבת הזכות לחופש העיסוק, זאת בשל שהוראות חוק האופטומטריה אינן מונעות מהפרט את הזכות לעסוק במקצוע, אלא אך מסדירות את התנאים לכך - ובפרט ביחס לאלו שרכשו את השכלתם מחוץ לארץ. חרף העובדה שלא הותקנו תקנות המסדירות התמחות, משרד הבריאות יצר פרקטיקה המרככת את הפגיעה הלכאורית בחופש העיסוק והוא מאפשר למי שעומד ביתר התנאים הקבועים בסעיף 2 לחוק לקבל רישיון עיסוק. נפסק כי בקשת האישור דנן מבטאת נאמנה את החשיבות הטמונה במנגנון התובענה הייצוגית ככלי לאכיפה אזרחית שבעזרתו ניתן לקדם ולהעלות על סדר היום אינטרסים ציבוריים, ולהגביר את הפיקוח על פעולות שלטוניות שונות. בית המשפט העיר כי לא ניתן להתעלם מגרירת הרגליים שבקשת האישור חשפה מצד הגורמים האמונים על התקנת תקנות המסדירות את ההתמחות בתחום האופטומטריה. קשה להלום מצב שבו חוק שבליבת תכליתו ניצבת בריאות הציבור, נותר ללא תקנות מתאימות במשך למעלה מ-30 שנה, בו בזמן שנוצרה פרקטיקה שלפיה "משרד הבריאות, הֱיוֹת שלא הצליח להעביר בוועדת הכנסת הרלוונטית את התקנות, מאפשר לקבל רישיון כאופטומטריסט, בהתקיים שני תנאים מצטברים, ולא שלושה כפי שקובע החוק, והם: לימודים במוסד מוּכּר ומעבר של הבחינות" (דברי בא-כוח היועמ"ש בדיון בבית המשפט המחוזי). התקנת התקנות כנדרש על פי החוק מונחת לפתחו של משרד הבריאות והיא בגדר אחריותו הציבורית. טוב יעשו הגורמים האמונים על הנושא אם יפעלו לתיקון המצב הקיים, ויפה שעת אחת קודם.

המבקשת יוצגה ע"י עו"ד אמיר דולב; עו"ד יוסי אטינגר; עו"ד יגאל כהן; המשיבה יוצגה ע"י עו"ד שחר סקברר; עו"ד נמרוד גרון

רע"א 3530/21

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:32
קומיט וכל טופס במתנה