שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > תקדים: העליון הכיר בחריג חדש לתביעות - "השתק הגנה"

חדשות

תקדים: העליון הכיר בחריג חדש לתביעות - "השתק הגנה", צילום: istock
תקדים: העליון הכיר בחריג חדש לתביעות - "השתק הגנה"
19/12/2018, עו"ד לילך דניאל

במסגרת סכסוך בין שתי חברות מסחריות, הכיר בית המשפט העליון לראשונה בחריג חדש של "השתק הגנה" לתביעות, המרחיב את כלל "השתק העילה". החריג, שהותר עד כה בפסיקה ב"צריך עיון", יחול מקום בו אדם המגיש תביעה, מעלה בה טענה שאם תתקבל תאיין פסק דין שניתן כנגדו כנתבע בתביעה קודמת

המערערת, Air Via, היא חברה בולגרית שעסקה בשעתו באספקת שירותי הטסה לישראל וממנה. בשנת 2012 חתמה המערערת על הסכם עם המשיבה, חברת התיירות הישראלית "השטיח המעופף". בהתאם להסכם, הזמינה השטיח המעופף מהמערערת 262 טיסות שכר בקו התעופה ישראל–בורגס (בולגריה) לקיץ 2012. בהסכם נקבע כי לשטיח המעופף זכות לבטל 48 מהטיסות שהוזמנו ללא דמי ביטול, וכי בגין כל טיסה נוספת שתבוטל תשלם פיצוי בשיעור של 25% או 50% ממחיר הטיסה, כתלות במועד מתן ההודעה בדבר ביטול הטיסה.

להבטחת התחייבויותיה, הפקידה השטיח המעופף בידי המערערת ערבות בנקאית בסך 300 אלף דולר וכן פיקדון כספי בסך 200 אלף דולר. עוד נקבע בהסכם כי סכסוכים בין הצדדים יבוררו בלשכת המסחר או בבית המשפט המוסמך של מדינת הנתבע. הביקוש של תיירים ישראלים לטיסות לבולגריה בקיץ 2012 לא עמד בציפיות השטיח המעופף, דבר שנבע, לטענתה, מפיגוע הטרור הרצחני שאירע באותו קיץ בשדה התעופה בבורגס. מכל מקום, אין מחלוקת בין הצדדים כי בסופו של דבר ביטלה החברה 162 טיסות שהזמינה, קרי 114 טיסות יותר משהתיר לה ההסכם לבטל.

המערערת, שסברה שביטול 114 הטיסות מקנה לה זכות לפיצוי על פי ההסכם, חילטה את הביטחונות שהופקדו בידיה ועל כן פתחה השטיח המעופף בהליך בוררות בבולגריה. במסגרת הבוררות נקבע כי 27 טיסות בוטלו בעקבות הפיגוע בבורגס, ולגביהן אין למערערת זכות לגבות פיצוי. ביחס ליתר 87 הטיסות נקבע כי ביטולן נעשה שלא כדין ולכן על המערערת להשיב לשטיח המעופף חלק מהסכום שחולט. עם זאת, הכספים לא הושבו ולכן נקטה השטיח המעופף הליכי גבייה בבולגריה ובישראל, בהם בקשה לאכיפת פסק הבוררות שהוגשה לבית המשפט המחוזי.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

כחודש לאחר הגשת ההליך לאכיפת פסק הבוררות, הגישה המערערת תביעה נגד השטיח המעופף, לפיצוי של 3 מיליון שקל בגין ביטול 114 הטיסות. לבקשת השטיח המעופף סילק בית המשפט המחוזי את התביעה על הסף בנימוק שפסק הבוררות יצר מעשה בית דין מסוג השתק עילה, המונע מהמערערת להגיש תביעה נגד השטיח המעופף ביחס ליתרת דמי הביטול המגיעים לה. על כך, הגישה המערערת ערעור לבית המשפט העליון.

השופטים עמית, קרא וגרוסקופף קיבלו את הערעור במובן שהתיק יוחזר לבית המשפט המחוזי שידון בתביעה לגופה. לדברי השופט גרוסקופף, ביסוד דוקטרינת השתק העילה עומדת התפיסה של מיצוי העילה: צד שהיה לו את יומו בבית המשפט ביחס לעילת התביעה, וזאת בין אם מימש אותה הלכה למעשה ובין אם היה צריך לממשה, אינו יכול לנהל הליך משפטי נוסף באותה עילה. עם זאת, במקרה זה, עילת התביעה שנדונה בהליך הבוררות הייתה אך ורק עילת התביעה של השטיח המעופף בעקבות חילוט הביטחונות ועילת התביעה של המערערת ליתרת דמי הביטול כלל לא נדונה, וממילא לא מוצתה. מכאן, שתביעתה הנוכחית אינה חסומה בגין הליכי הבוררות.

עוד סבר השופט גרוסקופף כי לא ניתן לומר שהמערערת הייתה חייבת למצות את עילת התביעה ליתרת דמי הביטול במסגרת הליכי הבוררות, שכן גם אם יכלה להגיש תביעה שכנגד במסגרת הליכי הבוררות - אין כל בסיס לטענה כי הייתה עליה חובה להגיש תביעה שכזו. עוד סבר גרוסקופף כי ככל שהדברים אמורים בהשתק פלוגתא, הצדק עם בית המשפט המחוזי כי אין בהחלפת הסטטוס של בעלי הדין כדי לגרוע מכוחו של מעשה בית דין. עם זאת, לא כך ביחס להשתק עילה, היות שהעובדה שבעלי הדין התחלפו בתפקידיהם מהווה, לרוב, בסיס לשלילת תחולתו של כלל זה.

לצד האמור, סבר גרוסקופף, ראוי להכיר בחריג המכונה "השתק הגנה" שהושאר בעבר בפסיקה ב"צריך עיון". לפי עיקרון זה, אם בתביעה מאוחרת הנתבע מעלה טענה שהיה ניתן להעלותה כטענת הגנה לתביעת התובע נגדו, או לחלופין במסגרת תביעה שכנגד, באופן שאם תתקבל התביעה המאוחרת יאוין פסק הדין שניתן כנגד הנתבע בתביעה המוקדמת - תושתק תביעתו המאוחרת של הנתבע בהשתק עילה. הודגש, כי "השתק ההגנה" יקום רק במקרים בהם התביעה המאוחרת היא בגדר "ההופכי" לתביעה המוקדמת, במובן זה שקבלת התביעה המאוחרת מאיינת את פסק הדין המוקדם. לעניין זה, עצם העובדה שתוצאת התביעה המאוחרת עלולה לקזז את תוצאת התביעה המוקדמת אין בה די.

במקרה הנוכחי, צוין, התביעה המוקדמת (הליך הבוררות) עסקה בשאלת חוקיות מימוש הבטחונות, ונקבע בה כי ניתן היה לתבוע מהבטחונות רק סכום מסוים. קבלת התביעה המאוחרת אין בה כדי לאיין את פסק הבוררות, שכן שתי התוצאות הללו יכולות לעמוד זו בצד זו: מתוך הבטחונות ניתן היה להיפרע רק סכום מסוים, ואולם בתביעה כספית ניתן להיפרע סכום נוסף. למעשה, זו תוצאה נפוצה למדי, ואין בה רבותא. לפיכך, אין מקום להחלת "השתק הגנה" ביחס למכלול התביעה המאוחרת של המערערת. חריג לכך הן אותן 27 טיסות שנמצא בפסק הבוררות כי לא היה מקום לגבות דמי ביטול בגינן, ועל כן הוטל חיוב בהשבת חלק מסכום הבטחונות. ביחס לדרישת דמי הביטול הנוגעים לטיסות אלו נוצר השתק עילה (על דרך של "השתק הגנה") בעקבות פסק הבוררות, שכן תביעת דמי הביטול כיום ע"י המערערת תאיין את פסק הבוררות ששלל את האפשרות לתבוע נזק בגינן. מכאן, שרכיב זה יש לנכות מתוך התביעה.

לאור האמור, סבר גרוסקופף כי יש לקבל את הערעור ולהשיב את הדיון בתיק לבית המשפט המחוזי. השופט עמית, שהסכים לתוצאה, הוסיף כי המערערת לא חויבה להתגונן בנוגע לכל ההיבטים הנוגעים לטיסות שבוטלו ואף לא חויבה להעלות את כל עילות התביעה שלה במסגרת הליך הבוררות. על כן, היא אינה חסומה, בין בשל השתק עילה או פלוגתא ובין בשל מניעות, מלהגיש תביעה הנוגעת להתחשבנות הכללית עם השטיח המעופף. עוד הוסיף כי "השתק הגנה" הוא חריג לכלל לפיו השתק עילה חל רק כלפי התובע בהליך הראשון, ולא כלפי מי שהיה נתבע בהליך הראשון.

"חריג זה נותר בצריך עיון בפסיקה", כתב עמית, "ואני מסכים עם חברי כי בשלה העת להכיר בחריג זה ולהכניס אותו דרך הדלת הראשית, כך שבהתקיים החריג, יחול הכלל של השתק עילה על אף חילופי התפקידים בין התובע לבין הנתבע". לדברי עמית, בבסיסו של חריג "השתק ההגנה" עומדות התכליות המוכרות שבבסיס השתק העילה הקלאסי – סופיות הדיון והאינטרס הציבורי להביא לסיומם של סכסוכים בין מתדיינים במלואם ובאופן סופי; מתן תמריץ לבעלי דין למצות את מלוא טענותיהם ואת כלל הסעדים במסגרת תובענה אחת. בכך, חוסך הוא במשאבי שיפוט ומונע הטרדת בעלי דין פעם נוספת בעניינים שכבר נדונו ומונע הכרעות סותרות. חריג זה יחול אם הנתבע, שהפך לתובע בתביעה המאוחרת, מעלה טענה שאם תתקבל תאיין את פסק הדין שניתן כנגדו כנתבע בתביעה הקודמת. למשל, אם התביעה המוקדמת כללה הכרעה בהתחשבנות הכוללת שבין הצדדים, הרי שתביעה מאוחרת של הנתבע אשר נסבה על פריט מסוים בהתחשבנות הכוללת, תידחה על פי החריג של "השתק הגנה". לצד זאת סבר עמית כי יש להותיר בצריך עיון את השאלה מה ייחשב אותו "איון" של התביעה המוקדמת.

הערעור התקבל. השטיח המעופף תשלם למערערת הוצאות בגובה 30 אלף שקל. את המערערת ייצגו עו"ד רן פירון ועו"ד קשת בן שטרית. השטיח המעופף יוצגה ע"י עו"ד רועי קובובסקי ועו"ד צחי לנקרי.

 

ע"א 4576/17

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:187
קומיט וכל טופס במתנה