שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נדחתה תביעה שהוגשה נגד אמריקן לייזר בעילה של הפליית נשא HIV

חדשות

נדחתה תביעה שהוגשה נגד אמריקן לייזר בעילה של הפליית נשא HIV , צילום: istock
נדחתה תביעה שהוגשה נגד אמריקן לייזר בעילה של הפליית נשא HIV
24/08/2021, עו"ד שוש גבע

בית משפט השלום דחה תביעה בגין הפליה שהגיש נשא HIV נגד חברת אמריקן לייזר. נקבע כי משהוברר ללקוח כי אמריקן לייזר אינה מוכנה להעניק לו את הטיפול, הגם שידע כי נמנעה מכך עקב הסכסוך המשפטי המתנהל ביניהם ולא עקב מצבו הרפואי, פעל באופן נמרץ במטרה לייצר לעצמו עילת תביעה נגדה כאילו הייתה סיבת הסירוב הפלייתו כבעל מוגבלות.

לפנינו תביעת התובע, נשא HIV, לפיצוי בסך 180,000 ₪ בגין הפליה נטענת בניגוד לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות, ובגין פגיעה באוטונומיה. הנתבעת 1 -אמריקן לייזר היא חברה המפעילה רשת ארצית של מרפאות המעניקות טיפולים רפואיים וקוסמטיים. הנתבעת 2 היא יצרנית מכשיר הסרת שיער בו משתמשת אמריקן לייזר לצורך טיפולי הסרת השיער שהיא מבצעת.

לטענת התובע,  אמריקן לייזר הפלתה אותו הפליה אסורה בשל היותו נשא HIV בכך שסירבה להעניק לו את טיפול הסרת השיער וכי בכך פגעה גם באוטונומיה שלו. באשר ליצרנית המכשיר נטען כי על פי הנחיות היצרן אין לטפל במכשיר בנשאי HIV.

אמריקן לייזר טענה מנגד כי התובע הוא "תובע סדרתי" ונעדר תום לב. נטען כי נמנע מלגלות את דבר היותו נשא HIV למרות החובה המוטלת עליו לעשות זאת וכי היה חסום לקבלת טיפולים אצלה בעקבות הליך משפטי שהתנהל ולא בשל מצבו הרפואי.

היצרנית טענה כי בהוראות ההפעלה של המכשיר נקבע כי כל שימוש בו במצב רפואי או בעת נטילת תרופות חייב באישור רפואי וכי המכשיר אינו מיועד לשימוש קבוצות סיכון אלא אם בידי חבריהן המבקשים את הטיפול אישור רפואי המתיר זאת. עוד נטען כי ההתוויות שבהוראות ההפעלה נקבעו על בסיס חובת הזהירות וחובת היידוע החלות על היצרן.

כב' השופט א' ברנד פסק כי סעיף 5 לחוק השוויון מגדיר "אדם עם מוגבלות" בהאי לישנא – "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים". בשורה של פסקי דין נקבע כי נשא HIV  נכנס להגדרה של מי שנחשב אדם עם מוגבלות. סעיף 19ו(א) לחוק השוויון קובע כי "מי שעיסוקו במתן שירות ציבורי, בהפעלת מקום ציבורי או בהספקת מוצר, לא יפלה אדם מחמת מוגבלותו". לצד האמור מבהיר סעיף 19ו(ג) כי "אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המקום הציבורי או השירות הציבורי". סעיף 19סה(א) לחוק השוויון קובע  כי קמה  חזקה  שהנתבע פעל בניגוד להוראות הסעיף כאשר סירב לספק שירות לאדם עם מוגבלות לאחר שנודע לו על המוגבלות או שלא סירב לתת את אותו השירות לאדם ללא מוגבלות. בסעיף 19סו של חוק השוויון נקבע כי הוראות סימן זה (וסימן נוסף) יחולו בין היתר על מי שמתקיים בו – "הוא נחשב אדם עם מוגבלות". שני סעיפים אלה האחרונים הם למעשה סימן ב' של פרק  ה'1 לחוק השוויון, אשר בסעיף 19נא באותו פרק בחוק השוויון נקבע, בין היתר ביחס אליהם, כך – "מעשה או מחדל בניגוד להוראה לפי פרק זה ... הוא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליו, בכפוף להוראות סעיף זה".

מן הכלל אל הפרט נקבע כי במועד הגעת התובע לסניף אמריקן לייזר לא עלה כלל ועיקר נושא מצבו הרפואי, לא הוזכרה עובדת היותו נשא HIV, הוא לא התבקש ולא מילא בפועל שאלון ביחס למצבו הרפואי ולא באה לידי ביטוי בדרך כלשהי זיקה למצבו הרפואי ולהיותו נשא HIV. הצעד היחיד הקשור בדרך כלשהי לנושא רפואי באותו מעמד היה יוזמה של התובע ליטול עימו בתום הפגישה שאלון רפואי, הגם שהעניין כלל לא עלה והשאלון לא הוצג לו ולא מולא על ידו. נמצא כי בשום שלב לא קשרה נציגת אמריקן לייזר – ולו ברמז או במשתמע – את הודעתה לתובע כי קיימת בעיה לטפל בו להיותו נשא HIV, למצבו הרפואי או למילוי שאלון רפואי כלשהו, ואדרבה – התובע הוא שהעלה עניין זה מיוזמתו בשיחת הטלפון עם הנציגה  וקבע כי זו הבעיה ולא ההנמקה שצוינה בפניו קודם לכן ובפגישה. יש לזכור כי רק התובע היה מודע לכך שהשיחה מוקלטת ואופן ניהולה האמור יוצר במובהק את הרושם שהתובע ניסה לחלץ מן הנציגה, כמעט בכח, תשובה שתצביע על הפלייתו בשל היותו נשא HIV למרות שהסיבה לכך שאמריקן לייזר בקשה שלא להעניק לו את השירות שרצה הייתה שונה לחלוטין – ניסיון העבר שלה עימו והתביעה שהגיש. הדברים עולים בקנה אחד גם עם תוכן שיחתו שקדמה לכך עם נציגה נוספת, כאשר השיחה כולה, מיוזמתו, וכאשר גם במקרה זה רק הוא מודע להיותה מוקלטת – עסקה אך ורק במדיניות הטיפול הכללית של החברה בנשאי HIV. משתי שיחות אלה, עולה בבירור תמונה של סירוב להעניק לתובע שירות – שאינו רפואי או חיוני – הנשען על ניסיון העבר של אמריקן לייזר עימו, כמי שלטעמה הגיש נגדה את התביעה הקודמת ללא כל בסיס ולגישתה הוא תובע סדרתי המחפש עילות תביעה, ולא בשל עצם היותו נשא HIV. במצב דברים זה לא הוכיח התובע בכל דרך שהיא כי סירובה של אמריקן לייזר להעניק לו את השירות נבע מקיומה של המוגבלות אצלו, ואדרבה – דומה כי הראיות מוכיחות את ההפך באופן פוזיטיבי, שסיבת הסירוב להעניק לו את השירות הייתה שונה לחלוטין. אמנם השיח עם נציגות אמריקן לייזר לימד כי לכאורה קיימת אצלה מדיניות של אי הענקת טיפול הסרת שיער באמצעות הטכנולוגיה בה היא משתמשת לנשאי HIV, אולם מדובר בשיח מאוחר למועד בו נמסר לו שיש הוראה האוסרת להעניק לו טיפול מסיבה אחרת, תוך שהתובע מנווט במתכוון את השיחה – שיזם והקליט – לנושא זה. משכך נקבע כי לא היות התובע נשא HIV היא הסיבה בעטיה נמנע ממנו טיפול הסרת השיער, מאחר שהמניעה כלפיו התעוררה טרם שהתברר לנציגה מצבו הרפואי ועובדת היותו נשא HIV, ועל כן לא מתקיימת החלופה שבסעיף 19סה(א)(1) לחוק השוויון. יתרה מכך, התובע גם לא הוכיח בכל דרך שהיא כי הופלה לעומת אדם אחר שאינו נשא HIV ואשר לאמריקן לייזר ניסיון עבר משפטי בעייתי עימו – שהן הנסיבות האופפות את מניעת הענקת השירות, ועל כן לא מתקיימת גם החלופה שבסעיף 19סה(א)(2) לחוק השוויון.

בנוסף לאמור, נקבע כי הן לאור ניסוחו ומטרתו של האיסור על הפליה בסעיף 19ו(א) לחוק השוויון, הן על פי מגמת החזקה שנקבעה בסעיף 19סה(א) לחוק והן מאחר שעסקינן בתביעה נזיקית – כאמור בסעיף 19נא לחוק, נדרש קשר סיבתי בין המוגבלות ממנה סובל התובע לבין מניעת השירות הספציפית ממנו. אמנם החזקה שבסעיף 19סה(א) לחוק השוויון נועדה להקל על בעלי מוגבלויות את הוכחת סיבת ההפליה, עקב הקושי המובנה הגלום בצורך להוכיח יסוד זה, אולם כפי שהוצג לעיל לא הוכחו התנאים לקיומה של חזקה זו, ואדרבה – הראיות תומכות באופן פוזיטיבי בכך שלא מוגבלותו של התובע היא שהובילה לסירוב להעניק לו את הטיפול אלא נימוק שונה לחלוטין. בנסיבות דנן, לא הוכח כל קשר שהוא בין מצבו הרפואי של התובע והיותו נשא HIV לסירוב להעניק לו אישית את הטיפול, לא הוכחו תנאי הבסיס לקיום החזקה הקבועה בסעיף 19סה(א) לחוק השוויון ומנגד הוכח באופן פוזיטיבי כי הסיבה לאי הענקת הטיפול לתובע דנן הייתה שונה לחלוטין. טענות אמריקן לייזר לכל אורך ניהול ההליך ביחס לחוסר תום ליבו של התובע והיותו תובע סדרתי ומי שמנסה להפיל אותה ואת עובדותיה בפח, לצד מכונים אחרים באותו תחום ,מלמדות כי על פי תפיסתה דובר באדם שהסיבה שלה לחשוש ממנו ולרצות להמנע מקשר עימו אינה נובעת מעצם מצבו הרפואי אלא מדרך התנהלותו כשהיותו נשא HIV היא רק האמצעי לכך. ויודגש, בדונו בתביעה בגין הפליה על בסיס מסוים, אל לו בית המשפט להזקק לתחושתו הסובייקטיבית של אותו תובע או להנחותיו המוקדמות אלא לבחינת הסיבה הקונקרטית אשר הובילה במקרה ספציפי זה למנוע ממנו את הטיפול. משכך נקבע כי אין קשר סיבתי בין היות התובע נשא HIV לבין סירוב אמריקן לייזר להעניק לו את הטיפול להסרת שיער. יתרה מזו נקבע כי גם אם היה קשר סיבתי בין היות התובע נשא HIV למניעת הטיפול יש לזכור כי טיפול הסרת השיער שמעניקה אמריקן לייזר נעשה באמצעות מכשיר Omnimax, ועל כן נהיר ומתבקש כי בקביעת ההנחיות לעובדיה ומדיניותה לעניין הענקת הטיפולים באמצעות מכשיר זה יש חשיבות ניכרת להתוויות הנגד המופיעות בחוברת הוראות היצרן ביחס לשימוש במכשיר. בחוברת הוראות השימוש למכשיר בעמודה השמאלית של הטבלה, הנושאת את הכותרת Treatment is FORBIDDEN, מופיע גם HIV. בשים לב לכך, עומדת לאמריקן גם ההגנה הקבועה בסעיף 19ו(ג) לחוק על פיה "אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המקום הציבורי או השירות הציבורי", שעה שעל פי הוראות ההפעלה שקבלה מן היצרן נאסר עליה לחלוטין, או למצער אדם סביר יכול היה להבין כי נאסר עליה לחלוטין, להעניק טיפול במכשיר לנשאי HIV ועל כן אי הענקת השירות לנשאים אלה – מבחינתה – מתחייבת מאופיו של השירות. אין לצפות מאמריקן לייזר לקחת על עצמה אחריות מרחיקת לכת ולנהוג לקולא בניגוד להוראה החד-משמעית האוסרת טיפול. הסתמכות אמריקן על הוראות היצרן של המכשיר בו היא משתמשת, בדגש על התוויות הנגד הכלולות בהן, היא פעולה סבירה ומתבקשת בנסיבות הענין ולמצער מבחינתה, על פי הוראות היצרן, הפיכת התוויות הנגד לחלק ממדיניות הטיפול שלה נובעת מאופיו וממהותו של השירות שהיא מעניקה בשל כך כלשון סעיף 19ו(ג) לחוק השוויון. לאור האמור נפסק כי מאחר שלא הוכחו התנאים לקיומן של החזקות שבסעיף 19סה(א) לחוק השוויון ולא הוכח קשר סיבתי בין מוגבלותו של התובע למניעת הטיפול ממנו על ידי לייזר ואף הוכח באופן פוזיטיבי כי הסיבה לכך היתה שונה, ומאחר שבכל מקרה חוסה מדיניותה בהקשר זה תחת הגנת סעיף 19ו(ג) לחוק השוויון יש לדחות את התביעה נגדה.

באשר לייצרנית המכשיר נקבע כי סעיף 3(א) לחוק איסור הפליה קובע כי "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי". כפי שנקבע לעיל, לא הוכח סירוב להעניק לתובע את הטיפול עקב התוויות הנגד של היצרן שכן הסירוב קדם לבירור או קבלת מידע כלשהו ביחס למצבו הרפואי, ולא הוכחה הפליתו לעומת אדם אחר בעטיין של התוויות הנגד באותן נסיבות, כך שלא הוכח קיומם של התנאים לגיבוש החזקה הקבועה בסעיף 19סה(א) גם ביחס לייצרנית, לא הוכח קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של התובע לבין הסירוב להעניק לו טיפול בעטיין של התוויות הנגד. מכאן נובע כי גם ביחס ליצרנית לא הוכח הקשר הסיבתי, שלא לומר שהעדר הקשר הסיבתי הוכח באופן פוזיטיבי, ולא הונחו היסודות הנדרשים להוכחת התביעה גם נגד היצרנית. יתרה מכך, נקבע כי לא ניתן להתעלם מטענות הצדדים ביחס לתום ליבו של התובע ונסיונו לטמון לנתבעות פח ולתמרן אותן לשם השגת מטרותיו וביחס להיות תביעה זו חלק מהתנהלותו כתובע סדרתי. אין ספק, כי עצם העובדה שאדם הסובל ממוגבלות מגיש תביעות רבות הנובעות ממצבו, כשלעצמה, אינה יכול ללמד על חוסר תום ליבו, אולם בה בעת העובדה שהוא סובל ממוגבלות אינו מחסה הרמטי ובלתי עביר מפני בחינת תום ליבו בהגשת תביעות כאלה, כמובן ברגישות הראויה.  דומה כי מן הראיות שהוצגו לעיל וניתוחן ניכר באופן ברור כי התובע דכאן עשה ניסיון מכוון לטמון פח לנתבעות ולחלץ מנציגותיהן אמירות בעייתיות אשר יקימו לו עילת תביעה נגדן עקב הפלייתו. משהוברר לתובע כי אמריקן לייזר אינה מוכנה להעניק לו את הטיפול, הגם שידע כי נמנעה מכך עקב הסכסוך המשפטי המתנהל ביניהם ולא עקב מצבו הרפואי, פעל באופן נמרץ במטרה לייצר לעצמו עילת תביעה נגדה כאילו הייתה סיבת הסירוב הפלייתו כבעל מוגבלות. איתרע מזלו של התובע ובדידן הסיבה לאי הענקת הטיפול היא ברורה, קונקרטית ומתועדת באופן שלא היה בשיטת הפעולה בה נקט כדי לסייע לו לייצר קשר סיבתי בין מצבו הרפואי לבין הסירוב לטפל בו.

לאור האמור לעיל התביעה נדחתה.

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:218
קומיט וכל טופס במתנה