שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > תשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד

חדשות

תשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד, צילום: צילום: istock
תשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד
05/09/2021, עו"ד מיטל דולב-בלט עו"ד ראובן בבדז'נוב

אנו מביאים לפניכם סקירה מקיפה שדנה בסוגיית התשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד תוך התייחסות לסעיפי חוק תכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א- 2020 המסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד או לשמור על ילדם שנכנס לבידוד.

בעקבות מגיפת הקורונה שפקדה את מדינת ישראל ואת העולם כולו, ובעקבות פסיקת בג"צ בעניין 1633/20, סל שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל, מיום 27.7.20, שבו נקבע כי בידוד שהעובד חייב בו מכח צו בריאות העם אינו מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה, נחקק חוק תכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א- 2020. מטרת החוק הנה לתת פתרון כלכלי לחובה שחלה על עובדים להיכנס לבידוד או לשמור על ילדם שאינם מסוגלים לשהות בבידוד בכוחות עצמם וזקוקים לטיפול והשגחה, כאשר מתקיימים בהם התנאים היוצרים סיכון אפידמיולוגי להדבקה בנגיף הקורונה וכדי לקטוע את שרשרת ההדבקה ולמנוע את המשך הפצת הנגיף. כאמור, החוק מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד (כמשמעותו בצו בידוד בית) וכן מסדיר את היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום זה. החוק יחול עד ליום 31.10.2021.

להלן נפרט את עיקרי ההגדרות המופיעות בחוק.

"עובד בבידוד מזכה" – עובד השוהה בבידוד שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן:

1.   הוא קיבל מנת חיסון ראשונה וטרם חלפו 30 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון האמורה או שקיבל שתי מנות חיסון וטרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה.

2.   הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך והוא חייב בבידוד.

3.   רופא קבע שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן או אין המלצה של משרד הבריאות להתחסן לגבי הציבור שהוא נמנה עימו והוא המציא על כך אישור רפואי.

4.   הוא קטין

5.   העובד הינו "הורה מלווה"

"עובד שהוא הורה מלווה" – עובד שמתקיימים בו כל אלה:

1.   הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד.

2.   לא חלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית, והוא המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים.

3.   ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה.

4.   הוא מסר הצהרה למעסיקו לפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה:

א.    ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה.

ב.    ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה.

ג.    ההורה האחר הוא עובד עצמאי וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד.

5.   הוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח.

תשלום לעובדים:

התשלום עבור שהייה בבידוד יהא רק עבור ימי עבודה שבהם העובד נוהג לעבוד בהתאם למשרתו הרגילה.

כמו כן, המחוקק עשה הבחנה בין עובד שהוא מחוסן/ מחלים לבין עובד שהוא לא מחוסן ואין מניעה רפואית להתחסן.

עובד מחוסן או מחלים ("עובד מזכה") או הורה מלווה  יהיו זכאים לקבל ממעסיקם 100% תשלום בעד ימי העבודה שבהם נעדרו מעבודתם בתקופת הבידוד, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה, אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד יום זה על חשבון חופשה שנתית. עובד שאינו מחוסן ואין מניעה רפואית לחסנו -יהא זכאי לתשלום של 75% משכרו למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה, אותו זכאי לבחור לנצל על חשבון חופשה שנתית.

תשלום להורים שנעדרו מעבודתם לסירוגין בשל בידוד ילדם :

יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא רק מהתשלום המגיע להורה שנעדר ראשון מעבודתו במהלך אותה תקופת בידוד ובלבד שמסר הצהרה על כך למעסיקו וצרף הצהרה של ההורה האחר למעסיקו.

ניכוי ימי מחלה ממכסת ימי המחלה של העובד:

עבור הימים שהעובד שהה בבידוד יופחתו לו רק 3 ימים מצבירת ימי המחלה (במקום 4 ימים שהיה עד כה). עובדים שהם הורים מלווים שנעדרו לסירוגין בגלל בידוד של ילדם יופחתו להם הימים באופן יחסי לימי היעדרות של כל אחד מהם מתוך כלל ימי הבידוד אולם לא יופחתו יותר מ- 3 ימים יחד. במידה ולעובד אין מספיק ימי מחלה בצבירה, ינוכו ימים אלה על חשבון צבירה עתידית. במידה ובסיום העסקה לעובד לא תהיה יתרת מחלה לקיזוז, המעסיק יהיה רשאי לקזז מימי החופשה לפדיון. במידה ולעובד לא יהיה גם ימי חופשה לקיזוז, אזי המעסיק לא יקזז עבור ימי מחלה אלה.

תשלום רטרואקטיבי לעובדים שנעדרו מחמת בידוד של ילדם:

עובד שילדו שהה בבידוד בשל חובת בידוד בתקופה שמיום 1.01.2021 עד 5.08.2021, זכאי לדמי בידוד בשל תקופת הבידוד כאמור של ילדו, ויחולו לגביו הוראות כאילו היה עובד שהוא הורה מלווה, ובלבד שמתקיימים שני התנאים שלהלן:

1.   במהלך תקופת הבידוד של ילדו התקיים בעובד התנאים להגדרת "עובד שהוא הורה מלווה";

2.   העובד מסר למעסיקו, בתוך 30 ימים מיום התחילה, הצהרה והעתק מהדיווח בהתאם להגדרת "עובד שהוא הורה מלווה";

בקשה לשיפוי לפי סעיף קטן זה תוגש החל מיום 15.10.202 ועד15.12.2021.

עובד שחזר מחו"ל מטעם המעסיק וחלה עליו חובת בידוד

יהא זכאי לתשלום מהמעסיק בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר. אולם עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו בחו"ל עקב נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות עקב הבידוד.

מועד תשלום דמי בידוד:

מעסיק ישלם את ימי הבידוד במועד תשלום שכרו של העובד אם העובד הציג למעסיק דיווח 7 ימים לפניי המועד לתשלום שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור ישלם המעסיק את ימי הבידוד במועד הקרוב שלאחר מסירת הדיווח. על פי התיקון לחוק, דין דמי בידוד כדין מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, הפקדה לגמל וצבירת ותק.

קיצור תקופת הזכאות לדמי בידוד :

ניתן לקבל דמי בידוד רק עבור התקופה המזערית, היינו התקופה הקצרה ביותר האפשרית מבחינה בריאותית לפי צו בידוד בית, העומדת כיום על 7 ימים או עד קבלת תשובה לבדיקת קורונה שניה שלאחריה ניתן יהיה לצאת מבידוד.

עבודה בזמן בידוד:

עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהא זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה. יצוין כי ע"פ הנחיות המוסד לביטוח לאומי, אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים.עובד שהיה בבידוד והפך לחולה קורונה (רציפות תקופות)- בהתאם לסעיף 26ו לתיקון לחוק, עובד שחדל להיות עובד השוהה בבידוד בשל היותו חולה, יימנו לעניין חישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת מחלתו ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה. יודגש, כי על פי הנחיות הביטוח הלאומי לעניין זה, עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת - המעסיק יהא זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.

עובדים זרים:

ההסדר האמור יחול גם על עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו עד חצי שנה לפני יום כניסת החוק לתוקף, והגיע לישראל, לאחר יום התחילה, במטרה לעבוד אצל אותו מעסיק, כלומר, יצא לארץ מוצאו בתקופה של עד חצי שנה לפני יום תחילת החוק (29.10.2020).

שיפוי למעסיק

בהתאם לתיקון לחוק, הסדר השיפוי למעסיקים יחול על כל מעסיק למעט:

המדינה, גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, קופת חולים, תאגיד בריאות, מוסד חינוך (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות), מוסד מוכר לפי החוק להשכלה גבוהה (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות) וכן מעסיק של מסתנן.

מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן:

עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד – 100%

בעד שאר ימי הבידוד –

מי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ- 20 עובדים- יקבל שיפוי מהמדינה של 50% מהעלות שנשא. 

מי שביום 1.8.2020 העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 75% מהעלות שנשא.

יודגש, כי מעסיק יהא זכאי לשיפוי מהמדינה רק אם העובד דיווח למשרד הבריאות על הבידוד והציג למעסיק העתק. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.

אולם לעניין בידוד של עובד בין 19.11.2020- 29.10.2020 המעסיק יקבל שיפוי על בידוד ששילם גם אם העובד לא דיווח למשרד הבריאות.

שיפוי נוסף בגין עלויות מעסיק

המעסיק יהא זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם בפועל לעובד ובנוסף, סכום השווה לעלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל בעד העובד בשל תשלום דמי בידוד (כגון: זכויות סוציאליות ודמי ביטוח מעסיקים) ובלבד שלא יעלה על 30% מדמי הבידוד.

מועד הגשת בקשה לשיפוי:

מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון. בקשה לשיפוי מטעם מעסיק תוגש למוסד לביטוח לאומי החל מיום 15.10.21. את הבקשה לשיפוי יש להגיש תוך 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו.

המידע באדיבות אתר "כל עובד" מבית חשבים.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:127
קומיט וכל טופס במתנה