שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > העליון ביטל את הרשעתו של נאשם בביצוע עבירות מין בשל פגם פרוצדורלי

חדשות

העליון ביטל את הרשעתו של נאשם בביצוע עבירות מין בשל פגם פרוצדורלי, צילום: istock
העליון ביטל את הרשעתו של נאשם בביצוע עבירות מין בשל פגם פרוצדורלי
12/09/2021, עו"ד אבנר שילה

ביהמ"ש המחוזי הרשיע אב בעבירות מין חמורות שבוצעו במשך תקופה ארוכה בבתו הקטינה וגזר עליו 20 שנות מאסר. רק בשלב הדיון בערעור התברר כי כתב האישום הוגש מלכתחילה ללא אישור היועמ"ש כפי שנדרש בדין. ביהמ"ש העליון ביטל את ההרשעה ביחס לתקופה שבה נדרש היה אישור כאמור והפחית את עונשו ל-15 שנים

אדם הואשם בביצוע עבירות מין קשות בבתו בעת שהייתה קטינה וכן עבירות אלימות. כתב האישום תיאר מסכת של מעשים מחרידים שביצע הנאשם בבתו במשך עשור, משנת 1996 ועד שנת 2006. בהתאם להוראות הדין הפלילי (סעיף 354(א) לחוק העונשין וסעיף 9(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי כנוסחו דאז), הגשת כתב אישום בגין עבירות מין במשפחה שבוצעו למעלה מעשור לפני מועד ההגשה (ביום 12.8.2012), הייתה טעונה את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. המשמעות היא שביחס לעבירות שנעברו משנת 1996 ועד ליום 12.8.2002 (להלן: התקופה המוקדמת) נדרש אישור העמדה לדין, ואילו ביחס לעבירות שנעברו לאחר מועד זה (להלן: התקופה המאוחרת) - לא נדרש אישור. אישור העמדה לדין בגין העבירות מהתקופה המוקדמת לא ניתן במועדו בעת הגשת כתב האישום. הנאשם הורשע בבית המשפט המחוזי ונגזר עליו עונש כולל של 20 שנות מאסר. הנאשם הגיש ערעור לביהמ"ש העליון על הכרעת הדין וגזר הדין. רק בסמוך למועד הדיון בערעור, בעקבות פנייתו של ב"כ הנאשם לפרקליטות המדינה, ניתן אישור העמדה לדין שנדרש ביחס לעבירות שבוצעו בתקופה המוקדמת (להלן: "האישור הרטרואקטיבי").

ביהמ"ש העליון דן בשאלה אם יש באישור הרטרואקטיבי כדי להכשיר את חלקו של כתב האישום שעסק בתקופה המוקדמת, ושלגביו לא ניתן אישור העמדה לדין בזמן אמת. ב"כ המדינה טענה כי על יסוד עיקרון הבטלות היחסית, הפגם של הגשת כתב אישום ללא אישור העמדה לדין או של איחור במתן האישור, לא יוביל לבטלות של כתב האישום וניתן להותירו על כנו, וזאת במקרים שבהם האיחור במתן האישור אינו רב, וכאשר אין חשש שייגרם לנאשם עיוות דין. לעמדתה, הנאשם לא הצביע על עיוות דין שנגרם לו בעקבות ניהול משפט ללא אישור בתוקף, ונראה שמתן אישור לא היה משנה את קו ההגנה שבו נקט. כמו כן, נטען כי היועמ"ש היה נותן אישור העמדה לדין טרם הגשת כתב האישום, אם העניין היה מובא לפתחו במועד הרלוונטי. נוסף על כך נטען שגם העובדה שמסכת העבירות שבהן הורשע הנאשם בוצעה על ידו במשך שנים רבות, שמדובר במקרה של נפגעת עבירה אחת ולא של נפגעים שונים ושעבירות מין חמורות בוצעו הן בתקופה המוקדמת הן בתקופה המאוחרת, צריכה להטות את הכף לטובת הכשרת האישור הרטרואקטיבי ודחיית הערעור.

בא-כוח הנאשם טען מצידו שהיעדרו של אישור העמדה לדין צריך להוביל לביטול האישומים שיוחסו לנאשם ביחס לתקופה המוקדמת, ולהפחתת עונשו בהתאם. לטענתו, הפסיקה התירה הגשת אישור רטרואקטיבי במקרים בהם האישור ניתן באיחור של שנים בודדות, ולא של 9 שנים כפי שאירע בענייננו. כמו כן, טען בא-כוח הנאשם שיש לתת משקל משמעותי לעובדה שביטול האישומים שמתייחסים לתקופה המוקדמת לא יוציא את הנאשם בלא כלום, משום שהאישומים בגין התקופה המאוחרת יוותרו על כנם. כן הודגשה העובדה שהאישור הרטרואקטיבי ניתן תוך יממה מרגע פנייתו של בא-כוח הנאשם לפרקליטות המדינה, ונטען כי מדובר בהתנהלות תמוהה שאינה מעידה על בחינה כנה של עניינו של הנאשם. לבסוף נטען כי נגרם לנאשם עיוות דין, שנובע מהעובדה שלא ניתנה לו הזדמנות לתקוף את מתן האישור במהלך ההליך שהתנהל נגדו בבית המשפט המחוזי.

ביהמ"ש העליון, בפסק דין שניתן מפי כב' השופטת ברון, החליט לקבל את הערעור ולבטל את הרשעת הנאשם בעבירות בעבירות שבוצעו בתקופה המוקדמת. סעיף 354(א) לחוק העונשין שכותרתו "סייג להתיישנות עבירות מין בקטין" קובע הסדר מיוחד להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בתוך המשפחה או בידי מי שאחראי על קטין ואיננו בן משפחה, כך שמניין תקופת ההתיישנות יחל עם הגיעו של קורבן העבירה לגיל 28. האיזון בין השאיפה למיצוי הדין עם הפוגע לבין שמירה על זכויותיו כנאשם בהליך פלילי מושג באמצעות המנגנון שנקבע בסעיף זה המחייב את התביעה לקבל אישור של היועמ"ש לצורך הגשת כתב האישום.

במקרה שלפנינו, הגשת כתב האישום בגין עבירות שבוצעו בתקופה המוקדמת ללא אישור העמדה לדין פגעה בזכויותיו הדיוניות של הנאשם, במובן זה שעניינו ככל הנראה לא הובא לפתחם של הדרגים הבכירים בפרקליטות, על מנת שיבחנו את הקשיים הראייתיים והאחרים שמעוררת הגשת כתב אישום בגין עבירות שחלפו שנים רבות מאז ביצוען. לא ניתן לשלול את האפשרות שבחינה כזו עשויה הייתה להוביל להחלטה שלא להגיש את כתב האישום בגין העבירות שבוצעו בתקופה המוקדמת, וזאת בין בשל חשש מפני קשיי הוכחה של העבירות, ובין מסיבות אחרות שנוגעות לאינטרס הציבורי שבניהול ההליך. השופטת ברון הוסיפה כי להשקפתה, עיוות הדין שנגרם לנאשם בשל הגשת כתב האישום בהיעדר אישור בזמן אמת מאת היועמ"ש, אינו ניתן לריפוי מכוח האישור הרטרואקטיבי. בחינת הקשיים שמתעוררים בניהול הליך בגין עבירות שבוצעו לפני שנים רבות, לאחר שהנאשם כבר הורשע ודינו נגזר, איננה שקולה לבחינה שהייתה נערכת אצל היועמ"ש טרם הגשת כתב האישום. בשלב זה, לא ניתן להעריך "מה היה קורה אילו" תוך התעלמות מקביעות עובדה ומהימנות שקבע בית המשפט המחוזי, ולא ניתן לבחון את חומר הראיות שהיה קיים נגד הנאשם באופן "נקי" מהתרשמותו של בית המשפט. הדברים אמורים על אחת כמה וכמה בנסיבות שבהן האישור ניתן בשלב שלאחר הכרעת הדין וגזר הדין, כפי שאירע במקרה שלפנינו.

השופטת ברון הוסיפה כי הדעת איננה נוחה מביטול הרשעתו של הנאשם בעבירות חמורות, שאין חולק כי תוצאותיהן הרסניות מבחינתה של המתלוננת, אולם לנוכח הכשל שנפל בהתנהלות התביעה דומה שזוהי ההחלטה המתחייבת. יש לתת גם משקל לכך שביטול ההרשעה איננו מוציא את הנאשם בלא כלום, שהרי ההרשעה בגין עבירות המין שבוצעו במתלוננת בתקופה המאוחרת, בעינה עומדת, וכך גם ההרשעה בעבירות האלימות. עובדה זו יש בה כדי לצמצם את הנזק לאינטרס הציבורי שנגרם כתוצאה מביטול חלקי של ההרשעה.

לבסוף נקבע כי ביטול הרשעתו של הנאשם ביותר ממחצית התקופה שבה בוצעו עבירות המין אינו גורר הפחתה של העונש באותו יחס. גם במהלך התקופה המאוחרת ביצע הנאשם עבירות מין רבות במתלוננת, עבירות שהלכו והסלימו במהלך תקופה זו, וגרמו נזקים הרסניים שילוו אותה לשארית חייה, והן מצדיקות ענישה מחמירה גם כאשר הן עומדות לבדן. לפיכך, נקבע כי עונש המאסר שנגזר על הנאשם יופחת ויועמד על 15 שנים לריצוי בפועל.

הנאשם (המערער) יוצג על ידי עו"ד שירן ברגמן; המדינה (המשיבה) יוצגה על ידי עו"ד הדר פרנקל; נפגעת העבירה יוצגה על ידי עו"ד הילה יסקין.

ע"פ 3853/17

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:127
קומיט וכל טופס במתנה