שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בחיוב מבוטחים שאין להם שארים ב"ביטוח שארים"

חדשות

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בחיוב מבוטחים שאין להם שארים ב"ביטוח שארים" , צילום:
נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בחיוב מבוטחים שאין להם שארים ב"ביטוח שארים"
26/10/2021, עו"ד שלי גולדמן

בית הדין האזורי לעבודה דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה במצב דברים בו מבוטח משלם דמי ביטוח - "ביטוח שארים" מבלי לקבל כל ביטוח תמורתו, הואיל ואין לו שאירים. נטען כי קרנות הפנסיה אינן מבהירות למצטרפים שמוטב להם לבחור במסלול שאינו כולל ביטוח לסיכוני מוות, כי לנוכח מצבם המשפחתי תשלום דמי ביטוח עבור ביטוח שאירים משולל כל היגיון. נקבע כי קרנות הפנסיה עמדו בנטל הנדרש להוכיח כי פעלו כדין בכל הנוגע לחובת הגילוי והיידוע הנדרשת מהם.

בפנינו בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישו המבקשים המבוטחים בביטוח שארים שאין להם עדין בן או בת זוג וילדים כנגד המשיבות (להלן גם: "קרנות הפנסיה") ליתן בין היתר, צו עשה המורה לקופות הפנסיה לזקוף לטובת קופת החיסכון של חברי הקבוצה את כל הכספים ששולמו על ידם ונזקפו לטובת דמי ביטוח שארים וכן ליתן צו המורה לקופות לגלות ולהסביר כראוי לכל מי שמצטרף לקרן, כי אם אין לו שאירים מוטב לו "לוותר" על רכישת ביטוח שארים וכן צווים נוספים על מנת למנוע מצב בו עמיתים בקרנות הפנסיה משלמים דמי ביטוח שאירים מבלי לקבל ביטוח בעדם. הביטוח שבו עוסקת הבקשה מכונה "ביטוח שארים" שהוא ביטוח חיים שבמקרה של פטירת המבקש/ת זכאים שאירי הנפטר לתשלום קצבה מקרן הפנסיה. הקצבה עשויה להיות משולמת לבן הזוג של הנפטר או הנפטרת וכן לילדיו עד גיל 21. דמי הביטוח עבור ביטוח שאירים משולמים מתוך ההפרשות הפנסיוניות של העמית ובאים על חשבון הכספים המוקצים לצורך החיסכון הפנסיוני של העמית.  הבקשה דנה על עמיתים שאין להם שאירים, ולמרות זאת נגבים מהם דמי ביטוח בגין ביטוח שארים, ככל שהם לא מבהירים שאינם מעוניינים בביטוח זה. מעבר להבהרה זו עליהם לצרף תעודת זהות וספח להודעתם לפי הם אינם מעוניינים בביטוח שארים.

לטענת המבקשים עניינה של הבקשה במצב דברים בו מבוטח משלם דמי ביטוח - "ביטוח שארים" מבלי לקבל כל ביטוח תמורתו, הואיל ואין לו שאירים. המצב נוצר כי קרנות הפנסיה אינן מבהירות למצטרפים - "ברחל בתך הקטנה"- שמוטב להם לבחור במסלול שאינו כולל ביטוח לסיכוני מוות, כי לנוכח מצבם המשפחתי תשלום דמי ביטוח עבור ביטוח שאירים משולל כל היגיון. תשלום מיותר זה נעשה על חשבון החיסכון של העמית. עוד טענו המבקשים כי מכיוון שבכל מקרה לאחר שנתיים יש צירוף אוטומטי לפי הוראות החוזר מטעם המפקח על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (להלן: "החוזר") לא יכולה להתקבל טענה לפיה יש הגיון להצטרף כדי לא לשכוח בעתיד להצטרף ולגרום נזק לשאירים העתידים. משכך אין כל הגיון או הצדקה שעמית ללא שאירים יבחר במסלול הכולל כיסוי במפני מקרה מוות. "בחירה" כזו אפשרית רק במצב בו הקרן לא הסבירה כנדרש שמדובר בתשלום מיותר, שאין כל הצדקה לבחור בו.

קרנות הפנסיה טענו כי הן פועלות בכל הנוגע לביטוח שאירים בהתאם להנחיות רגולטוריות קפדניות ומלאות ולכן אין עילת תביעה. קרנות הפנסיה כפופות לפיקוח מוסדי הדוק על ידי הממונה על שוק ההון. מדובר בהוראות מפורשות של הממונה על שוק ההון, שהקרנות אינן יכולות לסטות מהן. מעבר לאמור נטען כי קרנות הפנסיה עומדות בחובת הגילוי והווידוא במלואן. עוד טענו קרנות הפנסיה כי לא ניתן להעניק את הסעד המבוקש הואיל והוא אינו לטובת הקבוצה הואיל והשבת כספים תפגע בשאר חברי הקבוצה

כב' השופטת א' רובוביץ ברכש פסקה כי אין חולק כי המבקשים הם עמיתים בקרן פנסיה והמשיבות הן חברות מנהלות כהגדרת המונח בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) , תשס"ה- 2005, וכי עילת התביעה נובעת מהתקשרות בין העמית לקרן הפנסיה. משכך אין מניעה לברר תביעה זו, במסגרת סמכות בית הדין. בתוך כך נקבע כי אכן החוזר עוסק באופן בו יש לפעול בנושא, קרי על ידי מנגנון ברירת מחדל שאין חולק כי קרנות הפנסיה פעלו לפיו. עם זאת, אין בחוזר זה הנחיות בדבר האופן לפיו על קרן הפנסיה להודיע למבוטח שאין לו שאירים, בדבר האופציות שיש בפניו כמפורט בחוזר זה, וכן אין התייחסות לכך האם יש צורך לוודא את ההבנה של העמיתים להנחייה. במקרה דנן, לא הוכח בפנינו כי קרנות הפנסיה יכולות היו לדעת אם נפלו שגיאות כלשהן בבחירת העמיתים ואין בכוחן לדעת מה עמד מאחורי הבחירה של כלל העמיתים בהחלטה האם לבחור בברירת המחדל אם לאו, האם זה מחוסר ידיעה או משיקולים אחרים. משכך בתיק דנןיש לבחון האם האופן שבו הודיעו קרנות הפנסיה למבקשים ולעמיתים אחרים שאין להם שאירים, לעניין האופציות שיש להם בנדון, נעשה כדין אם לאו. סוגיית ברירת המחדל היא סוגיה שהוסדרה בחוזר ולכן אין לשנותה או לבחנה בשנית, משמדובר בהוראה רגולטורית. אולם יש לבחון האם המשיבות עמדו במחויבות שלהם בדבר עדכון העמיתים שלהם בנוגע להוראה הרגולטורית ובהתאם להוראות הדין.

מן הכלל אל הפרט נפסק כי קרנות הפנסיה עמדו בנטל הנדרש להוכיח כי פעלו כדין בכל הנוגע לחובת הגילוי והיידוע הנדרשת מהם, שעה שהבהירו בכתב, בשפה פשוטה וברורה לעמיתיהם בדבר הסדר ברירת המחדל, בכל השלבים האפשריים. עיון בחומר הראיות מעלה כי המשיבות עדכנו את העמיתים שלהם בכל הנוגע להסדר ברירת המחדל במספר אופנים למשל -עיון בנספח 3 לתגובת המשיבות 2-6 מעלה כי מדובר בבקשת הצטרפות לקרן הפנסיה מגדל ושם צוין מפורשות בכל הנוגע למבוטח ללא בת זוג וללא ילדים שמבקש להיות ללא כיסוי ביטוחי לשאירי מבוטח , כי עליו לצרף תצלום תעודת זהות כולל ספח עם מצב משפחתי. עיון בנספח 10 לתגובת המשיבות 2-6 מעלה כי גם לאחר ההצטרפות נשלח מכתב אישור הצטרפות, שגם במסגרתו מובהר לעמיתים כי ככל שאין להם שאירים באפשרותם לוותר על הביטוח, והוויתור תקף ל-24 חודשים בהיעדר בקשה להאריכו. גם בתקנונים של קרנות הפנסיה, ההסדר החוקי מוצג בצורה ברורה ומדויקת, קרי אפשרותו של עמית ללא שאירים לוותר על ביטוח שאירים וכי הביטוח יתווסף כעבור שנתיים בהעדר הוראה אחרת. הלכה למעשה, מחומר הראיות עולה כי אכן קרנות הפנסיה הבהירו לעמיתיהם בצורה ברורה ונהירה לטעמינו במספר דרכים שונות על האופציה לפיה ניתן לוותר על ביטוח השאירים במידה ואין לך שאירים. אנו במסגרת מסמכים אלו ( שפורטו לעיל), הדברים נכתבו בשפה ברורה ופשוטה שברורה גם לאדם מן היישוב, גם אם אינו בקיא בתחום הביטוח וגם אם הוא בגיל צעיר. המשיבות ציינו לעמיתיהם בצורה ברורה כי הם יכולות לוותר על כיסוי ביטוח השאירים ובמידה והם מבקשים לעשות זאת עליהם לצרף צילום תעודת זהות וספח והבהרה זו נעשה במועדים הרלוונטיים, הן בטופס ההצטרפות, הן במכתב אישור הצטרפות, בדיווחים התקופתיים, בתקנון קרן הפנסיה, וגם במכתב לעמיתים לאחר 24 חודשים. כאשר חלק מהמכתבים נוסחו בהתאם להוראות הרגולטור.

עוד נקבע כי לא הוכח כי המבקשים הרימו את הנטל להוכיח את תביעתם האישית. בנוגע לעילה הקבוצתית נקבע כי בכדי לבחון את עילת התביעה הקבוצתית, הרי שיהיה צורך לבדוק לגבי כל אחד מהעמיתים האם אכן בתקופת הרלוונטית היו לו שאירים אם לאו, לרבות האם לעמית/ה יש ידוע בציבור או ידועה בציבור, שאלה שמצריכה בירור עובדתי ומשפטי פרטני. משכך קרנות הפנסיה יצטרכו לפנות לכלל העמיתים בצורה יזומה ולבקש להציג אסמכתא המוכיחה שאין לו שאירים. מדובר על בחינה פרטית המחדדת את חוסר ההומוגניות של הקבוצה. מעבר לכך יש לבחון את הלך הרוח של כל עמית במועד הרלוונטי האם אכן בחר שבמודע לקבל כיסוי ביטוחי אם לאו, האם זה תאם את רצונו, אם לאו ומשכך לא הוכח כי מדובר בעילות המתאימות להתברר במסגרת תובענה ייצוגית.

בית הדין האזורי לעבודה הוסיף וקבע כי האיזון שנקבע על ידי הרגולטור, נקבע נוכח העובדה שעדיף לעמית להיות מבוטח בביטוח שארים אולי ללא קבלת תמורה אל מול מצב שיתכן ולא יהיה לו ביטוח שאירים במקרה הנדרש נוכח שכחה לעדכן בדבר שינוי הסטטוס שלו. זה המקום לציין כי זה בדיוק מה שקרה למבקש 3, שהתחתן ולא עדכן בכך את קרן הפנסיה של הפניקס ולכן "שכנוע" עמיתים ללא שאירים לוותר על הביטוח יכול להביא לתוצאה שיכולה להזיק לחברי הקבוצה דווקא.

לאור האמור לעיל, הבקשה נדחתה.

המבקשים יוצגו ע"י עו"ד ד"ר שחר ולר ואח'; המשיבה 1 יוצגה ע"י עו"ד חגית בלייברג ו/או עו"ד רועי פדל - גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין; המשיבות 2-6 יוצגו ע"י עו"ד בעז בן צור ו/או עו"ד אלעד פלג ו/או עו"ד גיא רווה- בעז בן צור ושות', משרד עורכי דין.

ת"צ 42476-03-18

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:167
קומיט וכל טופס במתנה