שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > בית הדין האזורי לעבודה הקפיא מינוי מנכ"לית עירייה חדרה

חדשות

בית הדין האזורי לעבודה הקפיא מינוי מנכ"לית עירייה חדרה, צילום: istock
בית הדין האזורי לעבודה הקפיא מינוי מנכ"לית עירייה חדרה
19/05/2022, עו"ד שלי גולדמן

בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על עיריית חדרה למנות את עוזרת מנכ"ל עיריית חדרה לשעבר למנכ"לית העירייה. נקבע כי הוכח ברמה הלכאורית כי היא אינה עומדת בתנאי הסף של ניסיון ניהולי כנדרש על פי חוזר המנכ"ל וכי נפל פגם מהותי בהחלטת הוועדה לבחור בה לתפקיד מנכ"לית העירייה.

המבקשת, עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין, היא עמותה רשומה הפועלת למען אכיפת כללי המנהל התקין וטוהר המידות בשירות הציבורי ובפרט ברשויות המקומיות להלן – המבקשת או העמותה). המשיבה 1, עיריית חדרה, היא רשות מקומית במחוז חיפה המונה כ – 100,944 תושבים. המשיבה 2, מדינת ישראל - משרד הפנים, משמשת כרגולטור של הרשויות המקומיות (להלן – המדינה או משרד הפנים).  המשיבה , גב' כלנית שרון, נבחרה לתפקיד של מנכ"לית העירייה (להלן – המשיבה או גב' שרון). קודם לבחירתה כמנכ"לית העירייה שימשה  גב' שרון בתפקיד מזכירת איגוד מקצועי במרחב חדרה/שומרון בהסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן – ההסתדרות) וזאת החל מחודש 11/2015 ועד לחודש 1/2022 (כולל). לפני העבודה בהסתדרות, הגב' שרון שימשה עוזרת למנכ"ל העירייה בהיקף של משרה מלאה וזאת החל משנת 1998 ועד ליציאתה לחל"ת בחודש 11/2015 ולמעט בשנים 2010 – 2012 במהלכן שמשה כמזכירה ועוזרת ליו"ר ועד העובדים בעירייה.

המבקשת טענה כי הגב' שרון אינה עומדת בתנאי הסף הניהולי למשרת מנכ"ל העירייה מאחר שהיא לא ניהלה עובדים בהיקף הנדרש בחוזר המנכ"ל. הניסיון שנצבר בהעסקה ברשות מקומית נגזר מתיאור התפקיד המפורסם באוגדן השירות וכי תפקידים נוספים שהוטלו על העובד ללא הליך מכרזי מתאים ו/או מטלות שהוטלו על העובד ואינן מצויות בליבת העשייה של תפקידו לא יימנו לצורך בחינת הניסיון הדרוש. משרת עוזר מנכ"ל הרשות מוגדרת כמשרת אמון, כאשר על פי הנחיות משרד הפנים והאוצר, עובד במשרת אמון אינו רשאי לתת הוראות והנחיות לעובדים ואינו רשאי להתערב בעבודת הגורמים המקצועיים ברשות המקומית. גם בתפקידה כמזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות, הגב' שרון לא ניהלה עובדים. מאזן הנוחות נוטה לעבר קבלת הבקשה, לנוכח סיכויי התביעה, חומרת הפגמים והפגיעה באינטרס הציבורי שתיגרם ככל שהגב' שרון תיכנס לתפקידה. מנגד, הגב' שרון אינה מכהנת בשלב זה בתפקידה, בהתחשב, בין היתר, בצורך בקבלת אישור ועדת השירות.

עיריית חדרה טענה כי טרם אושרה כרשות שגודלה מעל 100 אלף תושבים על פי נתוני הלמ"ס ומשכך, יש לקבל את עמדת המשיבות ולפיה בהתאם לגודל הרשות – בחינת כשירותה של המשיבה, תהיה לפי 5 שנות ניסיון ניהולי. עוד נטען כי המשיבה עומדת בכל תנאי הסף של המכרז לאיוש משרת מנכ"ל העירייה לרבות בתנאי הסף של ניסיון ניהולי. לפיכך, לא נפל פגם בהחלטת הוועדה בדבר בחירתה של המשיבה. נטען, כי המשיבה לא כיהנה במשרת עוזרת מנכ"ל במובן הטכני של המושג. במסגרת תפקידה היא שימשה כגורם מקצועי עבור מנכ"לי העירייה, הייתה ממונה על כוח אדם וניהלה עשרות פרויקטים. באופן דומה, תפקידה כמזכירת איגוד מקצועי היה תפקיד ניהולי בכיר, במסגרתו הייתה ממונה על צוות מקצועי וניהלה פעילות הקשורה ברווחה, ייעוץ משפטי ואיגוד מקצועי. עדות לניסיון הניהולי העשיר של הגב' שרון ניתן למצוא בדברי חברי הועדה המכירים אותה ואת פועלה בעירייה במשך שנים רבות.

כב' השופטת א' רש פסקה כי הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בבקשה בשלב זה, על סמך ראיות לכאורה בלבד היא, האם המבקשת הוכיחה זכות לכאורה לביטול המינוי של המשיבה כמנכ"לית העירייה, במידה כזו שתצדיק הענקת סעד זמני (שהוא הסעד המבוקש בתביעה העיקרית) כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית. ככל שהתשובה לשאלה זו תהא בחיוב, יהיה מקום לבחון האם התקיימו יתר התנאים המצדיקים היענות לסעד זמני זה, בטרם הכרעה לגופו של עניין בתביעה העיקרית. כאמור, הצדדים חלוקים בשאלה האם המשיבה עומדת בתנאי הסף הניהולי הנדרש לתפקיד מנכ"ל העירייה וכפועל יוצא, השאלה הניצבת להכרעתנו בהליך זה היא האם המבקשת הוכיחה ברמה הלכאורית שהמשיבה אינה עומדת בתנאי סף זה.

בהמשך לאמור  נקבע כי תפקידו של מנכ"ל העירייה הוא תפקיד סטטוטורי שנחשב לתפקיד הבכיר ביותר ברשות המקומית וחשיבותו העצומה נובעת, בין היתר, מאחריותו של המכהן בו לפעול בהיבטים שונים ונרחבים המכסים חלק ניכר ומשמעותי מפעילויותיה של הרשות המקומית כגון: גיבוש מדיניות, תכניות עבודה ותקציב, הכנת מעקב אחר תקציב יחידות המנהל, ניהול, תיאום, פיקוח ובקרה, נוכחות בישיבות העירייה וועדותיה, ארגון הבחירות המוניציפליות, קשר עם תושבי הרשות המקומית, מנהל כללי, דוברות ויחסי ציבור, ארגון אירועים וטקסים, מפגשים ודיונים, ניהול צוות עובדים ועבודה שוטפת. משכך בבואה של הרשות המקומית לבחור בעובד שישמש בה כמנכ"ל, עליה לוודא שייבחר המועמד הכשיר והמתאים ביותר לתפקיד, תוך עמידה קפדנית ודקדקנית על תנאי הסף לתפקיד זה כפי שנקבעו החוק וחוזר המנכ"ל.

זאת ועוד נקבע כי בהתאם להוראת סעיף 170(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – פקודת העיריות) משרת מנהל כללי ברשות מקומית, היא משרה שאיושה אינו דורש הליך מכרזי. עם זאת, תנאי הכשירות למשרה נקבעו בחוזר המנכ"ל ואין מחלוקת כי מי שנבחר כזוכה במשרה צריך לעמוד בתנאי הסף המנויים בחוזר. החשיבות והצורך בעמידה בתנאי הסף הם ממושכלות היסוד של דיני מכרזים והם יפים בשינויים המחויבים גם לענייננו.  לפי חוזר המנכ"ל, הניסיון הניהולי הנדרש ברשויות המונות מעל 100,000 תושבים הוא לפחות 6 שנות ניסיון ניהולי, וברשויות המונות מעל 50,000 תושבים ועד 100,000 תושבים נדרש ניסיון ניהולי של לפחות 5 שנים. בין הצדדים התגלעה מחלוקת בדבר מספר התושבים בעיר חדרה – האם מספר התושבים עולה על 100,000 תושבים או נמוך ממנו וכפועל יוצא, האם נדרש תנאי סף של 6 שנות ניסיון ניהולי או 5 שנים בלבד. נקדים ונאמר, כי לצורך ההכרעה בהליך זה איננו נדרשים להכרעה במחלוקת בדבר גודל הרשות וזאת לנוכח העובדה שהוכח לכאורה שלמשיבה אין בכלל ניסיון ניהולי כנדרש בחוזר וזאת משעה שבכל תפקידיה בעירייה ומחוצה לה היא לא ניהלה 10 עובדים.

לא זו אף זו נקבע כי גם כמזכירת איגוד מקצועי במרחב חדרה בהסתדרות לא היו למשיבה כפיפים ישירים או עקיפים. על פי אישור העסקה ממרחב חדרה בהסתדרות מיום 6.2.2022 שניתן על ידי מר בן חיים יו"ר המרחב לשעבר ומ"מ ראש העיר בהווה [16] עולה כי במסגרת תפקידה כמזכירת איגוד מקצועי המשיבה עסקה בייעוץ ובליווי פרטני של עובדים בענפי השמירה והניקיון ובענף משק בית וכן בייעוץ ולווי של וועדי עובדים במרחב כגון ועד אמניר, מרכבים, מ.א. אלונה, O.P.C אנרגיה חדרה ובסיוע לוועד פעולה בעת התארגנות ראשונית כגון מתנ"ס גבעת אולגה. עוד עסקה המשיבה בליווי והדרכה של נוער עובד, ארגון הדרכות וכנסים לוועדי העובדים במרחב, אחריות על נושא שילוב עובדים עם מוגבלות במקומות עבודה וטיפול בנושאים שוטפים הקשורים בנעמ"ת בתקופת המחלה של יו"ר נעמת. כל הפעולות שתוארו באישור ההעסקה אינן פעולות הכרוכות בניהול עובדים. למעלה מהדרוש יצוין כי בהתחשב במספר העובדים במרחב בתקופה הרלוונטית שעמד על 14-18 עובדים, כמחציתם מזכירי איגוד מקצועי במעמד מקביל למשיבה ו – 3 נבחרים בתפקידים בכירים מהמשיבה – יו"ר המרחב, יו"ר נעמ"ת ויו"ר הגמלאים, מספר העובדים שניתן היה להכפיף למשיבה אינו עומד על היקף של 10 עובדים כנדרש לצורך מנין הניסיון הניהולי.

לסיכום, הבקשה התקבלה. נקבע כי הוכח ברמה הלכאורית שהגב' שרון לא עומדת בתנאי הסף של ניסיון ניהולי כנדרש על פי חוזר המנכ"ל, נפל פגם מהותי בהחלטת הוועדה לבחור בה לתפקיד מנכ"ל העירייה. מכאן שלנוכח סיכויי התביעה, חומרת הפגם והאינטרס הציבורי להקפיד על תנאי הסף לתפקיד ובפרט כשמדובר בתפקיד סטטוטורי בכיר, מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת. מנגד, הגב' שרון טרם נכנסה לתפקיד היות ואישור המינוי כפוף להחלטת ועדת מנהל השירות, שלא התכנסה בעניינה אלא המתינה להכרעה בהליך זה. לא נעלמה מאיתנו טענת העירייה בדבר היכולות של הגב' שרון והיתרונות שהיא מביאה עמה על רקע המצב המורכב בעירייה מאז השעיית ראש העיר. עם זאת, יתרונות אלו ו/או אחרים אינם יכולים להכשיר מינוי שאינו עומד בתנאי הסף למשרה. למול האינטרס של עובדי העירייה וציבור תושבי העיר ליציבות ולכניסה מהירה וחלקה של מנכ"ל חדש עומד אינטרס ציבורי כבד משקל של שמירה על כללי מינהל תקין וקבלת מועמד מתאים העונה על תנאי הסף, כפי שהוגדרו על ידי הרגולטור.

פה 33789-03-22

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:193
קומיט וכל טופס במתנה