שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > החלטת ראש עיריית רמת השרון במכרז לקבורה אזרחית נגועה בשיקולים פוליטיים

חדשות

החלטת ראש עיריית רמת השרון במכרז לקבורה אזרחית נגועה בשיקולים פוליטיים, צילום: pixabay
החלטת ראש עיריית רמת השרון במכרז לקבורה אזרחית נגועה בשיקולים פוליטיים
19/02/2024, עו"ד שוש גבע

בוטלה החלטת ראש עיריית רמה"ש שלא לבחור במועצה הדתית כזוכה במכרז לקבורה אזרחית תוך שנקבע כי מדובר בפוליטיזציה רבתי. מאחורי ההחלטה עומדים שיקולים פוליטיים ולא ענייניים ותפיסת עולם שאין לאפשר למועצה הדתית לעסוק בקבורה אזרחית למרות שלא נאסר עליה להשתתף במכרז ולמרות שזכתה בו

 

העותרת מבקשת להורות על ביטול החלטת העירייה לבחירת הצעת המשיבה 3 -מנוחה מכובדת כהצעה הזוכה במכרז פומבי למתן שירותי קבורה אזרחית חלופית בבית העלמין רמת השרון, ולקבוע כי הצעת העותרת -המועצה הדתית היא ההצעה הזוכה במכרז. המשיבה 2 - החברה הכלכלית רימונים היא שניהלה את המכרז. אין מחלוקת שבתום בחינת ההצעות על ידי הגורמים המקצועיים של רימונים ולאחר קיום הראיונות וביצוע הניקוד בגין ההתרשמות על ידי חברי ועדת המכרזים של העיריה, קיבלה הצעת המועצה הדתית את הניקוד הגבוה ביותר. לאחר הניקוד, נערכה ישיבה של ועדת המכרזים שתכליתה הייתה להמליץ על ההצעה הזוכה במכרז אלא שבסיומה הוחלט להשהות את המכרז, להשאיר אותו בידי החברה הכלכלית ולקבל החלטה רק לאחר קיום הבחירות לרשויות המקומיות- אשר היו קבועות ל-31 באוקטובר. בחודש דצמבר התקיימה ישיבת מועצת העיר בה הוחלט פה אחד, למעט נמנע אחד, לאשר את החלטת ראש העיר ולקבוע כי הצעתה של מנוחה מכובדת היא ההצעה הזוכה במכרז.

לעמדת המועצה הדתית, מדובר במכרז שהפך לפוליטי תוך רמיסת הגוף הדתי שמעז להתמודד בו ככל מציע אחר, כאשר לעותרת לא היה סיכוי לזכות במכרז משום שמראש עשו חלק מחברי מליאת המועצה כל שביכולתם כי ייבחר כל גוף כזוכה במכרז ובלבד שאינו המועצה הדתית. היא לא נבחרה כזוכה מטעמים של שיקולים זרים שאינם חלק מעולם המכרזים, שכן הרצון היה לבחור כל הצעה של גוף חילוני ולא של המועצה הדתית, תוך פגיעה בשוויון וניהול הליך מכרז לא הוגן.

לעמדת ראש העיר, הגורם הנכון לזכות במכרז זו מנוחה מכובדת מפני שמדובר בגורם לא דתי ויש יתרון שקבורה חילונית תבוצע על ידי גורם חילוני וזה נושא של תפיסת עולם.

לעמדת המשיבות, משוועדת המכרזים החליטה שלא להחליט, עשה ראש העיר שימוש כדין בסמכותו לפי סעיף 148(ג) לפקודת העיריות, תוך התבססות על נימוקים עניינים ורלוונטיים העולים בקנה אחד עם מסמכי המכרז ועקרונות דיני המכרזים, ומדובר בהחלטה סבירה, שאינה פוליטית, במיוחד כאשר ראש העיר אינו מתמודד שוב בבחירות לרשויות המקומיות.

כב' השופט ק' ורדי פסק כי יש לקבל את העתירה באופן שהדיון יוחזר לוועדת המכרזים כדי שתדון לגופו של עניין ותקבל החלטה עניינית ומנומקת לגבי תוצאות המכרז. החלטת מועצת העיר להכריז על הצעת מנוחה מכובדת כהצעה הזוכה במכרז, מבוטלת. עתירה זו מעלה תמונה מדאיגה ומטרידה של פוליטיזציה רבתי שהיא שעמדה מאחורי קבלת ההחלטות השונות שהתקבלו על ידי העיריה וועדת המכרזים, שהחליטה לא להחליט, כאשר נראה שלא נלמד הלקח ממכרז קודם שבוטל עקב התערבות פוליטית אסורה וחריגה, זיהום ההליך המכרזי וחשש לכשרות וטוהר הליכי המכרז. גם במכרז הנוכחי התקיים האמור, כאשר חברי ועדת המכרזים, ולו חלקם, שכחו כנראה את חובתם המקצועית ואת החובות האחרים החלים עליהם בכובעם כחברי ועדת המכרזים הכפופים לדיני המכרזים ועליהם להתעשת ולמלא את תפקידם. מדובר בסופו של יום בתפיסת עולם של חלק מחברי המועצה ואף של ראש העיר שגוף דתי כמו המועצה הדתית לא יכול ליתן שירותי קבורה אזרחית ולא משנה לכאורה מה היו תנאי המכרז ומה הניקוד שהייתה מקבלת המועצה, אין מקום, לפי תפיסת עולם זו, לאפשר לה ליתן את שירותי הקבורה האזרחית, כאשר תפיסת עולם זו היא שלמעשה הכתיבה את המהלכים שנעשו וההחלטות שהתקבלו בעניין המכרז. יתרה מכך, אם אכן זו תפיסת העולם, היה צריך לומר אותה בריש גלי באופן ברור ולמצוא דרך משפטית, אם קיימת, להביא אותה לידי ביטוי, כמו יצירת תנאי מסנן במכרז שלא מאפשר למועצה הדתית להשתתף במכרז של קבורה חילונית אזרחית. תנאי זה יכלה המועצה לתקוף בהליך משפטי או דרך משפטית אחרת, שלא לעשות כלל מכרז או לקבוע תנאים אחרים או אמות מידה אחרות לגבי הדרישות מהמציעים. לא היה מקום להגיע לתוצאה זו בדרך שבה הגיעו אליה בפועל, כאשר כביכול עושים מכרז שהמועצה הדתית יכולה לזכות בו.

זאת ועוד, נקבע כי העיריה, בחרה כנראה בעקבות המכרז הקודם שבוטל, להרחיק עצמה לכאורה מהמכרז באופן שהמכרז יפורסם באמצעות רימונים שהיא זו שתקבע את תנאי המכרז המקצועיים ושאנשיה יבחנו את העמידה של המציעים בתנאים המקצועיים. אלא שבפועל לא הרחיקה עצמה, שכן מי שדן בהצעות, עשה את הראיונות עם המציעים, ניקד את ההצעות ואמור היה לבחור את התוצאה הזוכה הם חברי ועדת המכרזים של העיריה. בראיון המקיף שנעשה עם המועצה הדתית נאמר שהיא תיתן את כל השירותים הנדרשים והמבוקשים לקבורה חילונית אזרחית למרות היותה מועצה דתית, הן בעצמה או באמצעות קבלני משנה, ובתום הראיון וההתרשמות, חברי וועדת המכרזים ניקדו את הצעתה בניקוד איכות גבוה יותר מזה שניתן למנוחה מכובדת. בסופו של דבר התקבלה החלטת ועדת המכרזים שלא להחליט. נקבע שעל חברי ועדת המכרזים לפעול בהגינות ומקצועיות בכובעם כחברי ועדת מכרזים ולא לאחוז אז בכובע הפוליטי, כאשר תפקידם וחובתם לקבל החלטה ולא לבחור בדרך הקלה של דחיית קבלת ההחלטה עד לאחר הבחירות. כאשר הדבר יגרום במקרה זה לעיכוב ממשי וכן יעלה קשיים, שכן ואם יהיו חברי ועדת מכרזים חדשים לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, יהיה קושי להסתמך על התרשמות וניקוד של מישהו אחר וייתכן מאוד שיהיה צורך בקיום ראיון חדש וניקוד חדש. אם ועדת המכרזים סבורה שנפל פגם מהותי במכרז, כמו עניין הפוליטיזציה או פגם אחר היא יכולה לבטל את המכרז, אך עליה לקבל החלטה עניינית ומנומקת בתוצאות המכרז ולא להימנע מהחלטה. הפעלת שיקול הדעת מצד הרשות היא חובה שאין הרשות בת חורין להיבטל הימנה.

נוכח האמור, נקבע כי ועדת מכרזים היא גוף מקצועי החוסה תחת דיני המכרזים ותחת פיקוח של בית המשפט, ועליה לפעול בהגינות וללא שיקולים פוליטיים ומתוך שמירה קפדנית על טוהר ההליך והשוויון. יש לשקול את ההצעות בלב פתוח ונפש חפצה, תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ולא מתוך אינטרס עצמי של העוסקים בעניין מתוך הגינות, טוהר מידות וניקיון כפיים. ועדת המכרזים לא עמדה בחובה זו והתחמקה ממנה באופן לא ברור ומשיקולים לא ראויים והיה עליה לקבל החלטה עניינית ומנומקת בהתאם לדיני המכרזים, ולעמוד מאחוריה ולא לבחור בדרך הקלה של להחליט שלא להחליט. משלא התקבלה החלטה, ספק רב אם לראש העיר הייתה סמכות לעשות שימוש בסעיף 148(ג) לפקודת העיריות. החלטת ראש העיר נגועה בשיקולים פוליטיים ומאחוריה עומדת תפיסת העולם שאין לאפשר למועצה הדתית לעסוק בקבורה אזרחית למרות שלא נאסר עליה להשתתף במכרז. הודגש כי אין פסול בתפיסת עולם שיכולה הייתה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות באופן ברור ושקוף, כמו קביעת תנאי מסנן מראש שהמועצה הדתית מנועה מלגשת למכרז קבורה אזרחית אך יש פסול בכך שמעורבים שיקולים פוליטיים ולא ענייניים בהחלטות של המועצה וראש העיר. החלטת המועצה להכריז על הצעת מנוחה מכובדת כהצעה הזוכה במכרז, מבוטלת. הדיון יוחזר לוועדת המכרזים כדי שתדון לגופו של עניין ותקבל החלטה עניינית ומנומקת לגבי תוצאות המכרז.

לסיכום, העתירה מתקבלת.

העותרת יוצגה ע"י: עו"ד חגי וגנפלד; עו"ד גיא שוסט; המשיבות יוצגו ע"י: עו"ד אורי הברמן; עו"ד יורי לוין; עו"ד דייגו דרוגר

עת"מ 29078-01-24

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:108
קומיט וכל טופס במתנה