שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > העליון: חיוב לנהל תביעה נגד פייסבוק בקליפורניה מהווה תניה מקפחת

חדשות

העליון: חיוב לנהל תביעה נגד פייסבוק בקליפורניה מהווה תניה מקפחת, צילום: getty images Israel
העליון: חיוב לנהל תביעה נגד פייסבוק בקליפורניה מהווה תניה מקפחת
03/06/2018, עו"ד לילך דניאל

ביוני 2016 דחה בית המשפט המחוזי בקשה לסילוק על הסף שהגישה חברת פייסבוק נגד אדם שהגיש נגדה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בטענה כי הפעילה מנגנון ניטור להודעות הפרטיות של המשתמשים, קראה את תוכן ההודעות ועשתה בהן שימוש פסול. בערעור שהגישה החברה, אישרה הנשיאה אסתר חיות כי תניית השיפוט הזר המחייבת התדיינות בקליפורניה היא תניה מקפחת אולם סברה כי על התביעה להתברר לפי הדין הקליפורני

בית המשפט העליון קבע כי בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברת פייסבוק תתברר בישראל. זאת, במסגרת ערעור שהגישה החברה על פסיקת בית המשפט המחוזי שדחה בקשה לסילוק על הסף שהגישה. הנשיאה אסתר חיות קבעה כי תניית השיפוט הזר בהסכם המשתמש של פייסבוק, המחייבת התדיינות בקליפורניה, מהווה תניה מקפחת בחוזה אחיד אולם תניית ברירת הדין אינה מקפחת ולכן על התביעה מול פייסבוק אירלנד להתברר בישראל לפי הדין הקליפורני. עוד נקבע כי תנאי השימוש אינם חלים ביחסים בין הצרכן לפייסבוק העולמית, ולכן יש לברר את בקשת האישור לגביה בישראל ועל פי דיני ישראל.

המערערות הן חברת פייסבוק העולמית ונציגתה באירלנד האחראית על תפעול הרשת החברתית בישראל. המשיב, אוהד בן חמו, הגיש בשנת 2014 בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד פייסבוק בשווי 400 מיליון דולרים, בטענה כי הפעילה מנגנון ניטור להודעות הפרטיות של המשתמשים, קראה את תוכן ההודעות ועשתה בהן שימוש פסול. עוד נטען כי פייסבוק התעלמה מהדין הישראלי המחייב אותה לקבל הסכמה מדעת של המשתמשים לשימוש בתוכן ההודעות, בפרט כשמדובר בקטינים, לא רשמה את מאגר המידע שלה אצל רשם מאגרי המידע ולא נתנה הודעה מתאימה למשתמשים.

בעקבות האמור, הגישה פייסבוק בקשה בה עתרה לסלק על הסף את התביעה נגדה או לחילופין לעכב את ההליכים וזאת משלושה טעמים: האחד, תניית שיפוט זר בהסכם שבינה לבין המשתמשים שלפיה סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך בקליפורניה. השני, הטענה כי בית המשפט הישראלי אינו הפורום הנאות לדון בתובענה בהתאם לבחינת מירב הזיקות והציפיות הסבירות של הצדדים, והטעם האחרון הוא קיומה של תניית ברירת דין הקובעת כי הדין החל על כל תביעה שבין פייסבוק לבין משתמשיה הוא דין מדינת קליפורניה.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת הסילוק שהגישה פייסבוק וקבע כי תכליתה האמיתית של תנית השיפוט והדין הזר שכללה פייסבוק בהסכם המשתמש שלה היא להרתיע את הלקוח הישראלי מפני מימוש זכויותיו המשפטיות וכי לכל הפחות מדובר בתניה שחזקה שהיא מקפחת ולכן אין להתחשב בה. עוד נקבע כי למרות שקיימות זיקות לפורום הזר, הרי שקיימות זיקות משמעותיות אחרות לפורום הישראלי המטות את הכף לכיוון הדיון בבית המשפט הישראלי.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

על הפסיקה האמורה הגישה פייסבוק בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. לטענתה, החלטתו של בית המשפט המחוזי לבטל את תניית השיפוט הזר מתעלמת מההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון לפיה תניית מקום שיפוט בחוזה אחיד תיפסל רק אם היא מרתיעה מפני הגשת תביעות ופוגעת באופן מהותי בזכות להתדיינות משפטית. במקרה זה, טוענת פייסבוק, המשיב רשאי להגיש נגדן בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקליפורניה והוא עצמו אישר כי בהינתן העובדה שמדובר בבקשה בהיקף כספי של 400 מיליון דולר, יש לכך הצדקה כלכלית. עוד טענה פייסבוק כי החלטת המחוזי מבטלת, הלכה למעשה, את כל תניות השיפוט הזר בחוזים אחידים שכרתו תאגידים זרים עם תושבי ישראל ואינה מתיישבת עם ההלכה המושרשת לפיה יש לכבד תניות שיפוט זר ולהתערב בהן רק במקרים חריגים וקיצוניים. בנוסף, לעמדת החברה, ההחלטה אינה מתיישבת עם הפסיקה בארצות הברית, שם נאכפת תניית השיפוט הזר באופן גורף ולא נותנת משקל הולם לכך שתניית השיפוט הזר באה להגן על אינטרס עסקי לגיטימי. באשר לתניית ברירת הדין בתנאי השימוש, טוענת פייסבוק כי אף היא אינה תנאי מקפח בחוזה אחיד.

בהליך התבקשה גם עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה תניית השיפוט הזר מתנה על הוראות הדין בנוגע לקביעת מקום שיפוט ולפיכך חלה עליה חזקת הקיפוח הקבועה בחוק החוזים האחידים. עוד סבור היועמ"ש כי התחשבות במכלול הנסיבות מוליכה אל המסקנה כי תניית השיפוט הזר עלולה להרתיע משתמשים בפייסבוק מלנקוט בהליכים משפטיים נגד החברה ומכאן שחזקת הקיפוח לא נסתרה. היועמ"ש הוסיף כי אין בעובדה שמדובר בהליך לאישור תובענה ייצוגית על סך 400 מיליון דולר כדי לשנות מן המסקנה האמורה, משום שאין בסכום התביעה שהמשיב מבקש לנהל או בסוג ההליך שבו נקט כדי ללמד על כך שהוא אינו מורתע מתניית השיפוט הזר או כי יש באפשרותו להתדיין עם פייסבוק בקליפורניה. כמו כן נטען כי העובדה שפייסבוק אינה גובה תשלום עבור השימוש באתר אינה הופכת את תניית השיפוט הזר להוגנת וכי תניית השיפוט הזר מעניקה לה יתרון בלתי הוגן ולפיכך מדובר בתנאי מקפח. אשר לתניית ברירת הדין סבור היועץ שבדומה לתניית השיפוט הזר, גם היא מעניקה לפייסבוק יתרון בלתי הוגן ועלולה להרתיע משתמשים בפייסבוק מלנקוט נגדה בהליכים משפטיים.

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, קבעה כי תנאי השימוש של פייסבוק, והסעיף הרלוונטי בכללם, חלים רק ביחסים שבין המשיב ופייסבוק אירלנד ואין להם תוקף ביחסיו של המשיב עם פייסבוק ארה"ב. לפיכך, על הדיון בשאלה האם יש לאכוף עליו את התניות שבסעיף זה, להתייחס לפייסבוק אירלנד בלבד. עוד קבעה חיות כי העובדה שבמקרה זה נקט המשיב בהליך ייצוגי וכן העובדה כי בסופו של יום עשויה לצמוח לו תשואה כלכלית כמי שיזם אותו, כל אלה יש להם רלבנטיות לצורך השלב הראשון של תהליך הבחינה הקבוע בחוק החוזים האחידים בנוגע להכרעה בשאלה האם תניית מקום השיפוט ותניית ברירת הדין מהוות תנאים מקפחים בחוזה אחיד.

לגופו של עניין ציינה חיות כי גם בהנחה שיש לפייסבוק אירלנד אינטרס לגיטימי לרכז את כל התביעות נגדה במקום אחד, היא לא הבהירה מדוע יש להעדיף אינטרס זה על פני האינטרס של המשתמשים הישראלים בפייסבוק להתדיין בארץ. לשיטתה, בניגוד לפייסבוק אירלנד, למרבית המשתמשים בפייסבוק אין את האמצעים ואת הידע לנהל התדיינות משפטית בקליפורניה ומכאן שהעדפת האינטרסים של פייסבוק אירלנד בהקשר זה יוצרת מצב בלתי מאוזן. עוד הוסיפה כי גם העובדה שלפייסבוק אירלנד יש לקוחות רבים בארץ (4.5 מיליון משתמשים) נושאת אף היא משקל בהקשר זה, משום שבניגוד לספק שהיקף עסקיו בישראל קטן, מותר להניח כי פעילותה העסקית של פייסבוק אירלנד בישראל לא תהפוך לבלתי משתלמת אם תיאלץ להתדיין כאן ומכל מקום היא לא הוכיחה אחרת. לפיכך האינטרס של ספקים דוגמת פייסבוק אירלנד להתדיין בחו"ל ראוי להגנה מופחתת, בשל ההיקף הנרחב של עסקיה בישראל.

נוסף על כך, ציינה הנשיאה כי אף שמדובר בהליך ייצוגי, לא ניתן להתעלם בהקשר זה מפערי הכוחות העצומים בין פייסבוק אירלנד והמשתמשים הישראלים בפייסבוק. לדברי חיות, פייסבוק אירלנד היא חברת ענק זרה הפועלת במספר רב של מדינות בעולם ועובדה זו מקשה על משתמשים ישראלים בפייסבוק לתבוע אותה. כמו כן, לפייסבוק אירלנד אין תמריץ של ממש להתחשב בזכויות ובאינטרסים של הצרכן הישראלי ומסיבה זו עמדת המיקוח של הצרכן הישראלי אל מול החברה היא גרועה במיוחד. "מאפיינים אלו של ההתקשרות בין פייסבוק אירלנד והמשתמשים הישראלים בפייסבוק מצדיקים קיומו של פיקוח הדוק על פעילותה והחלת סטנדרט ביקורת מחמיר עליה", קבעה חיות. "הדברים מקבלים משנה תוקף לנוכח העלייה הדרמטית בהיקף המסחר עם תאגידים זרים באמצעות האינטרנט בשנים האחרונות". נוכח האמור, נקבע כי לא עלה בידי פייסבוק אירלנד לסתור את חזקת הקיפוח החלה על תניית השיפוט הזר ועל כן יש לאשר את הקביעה כי מדובר בתניה מקפחת ולהורות על ביטולה.

מנגד, בנוגע לתניית ברירת הדין קבעה הנשיאה חיות, בניגוד לעמדת בית המשפט המחוזי, כי לא מדובר בתניה מקפחת. לדבריה, שיטת המשפט בקליפורניה היא בעלת מאפיינים דומים לשיטת המשפט בישראל ונחשבת לאחת המתקדמות בעולם בתחום התובענות הייצוגיות. בנוסף, התקדימים והחוקים במדינה זו הם בשפה האנגלית המובנת לרבים מתושבי ישראל והם נגישים באמצעות האינטרנט. בנסיבות אלו, ניתן להניח כי אדם המבקש לנהל תובענה ייצוגית על סך 400 מיליון דולר, לא יירתע מתניה בחוזה אחיד הקובעת שתביעה זו תוכרע על פי דיני מדינת קליפורניה. נוסף על כך, קיבלה הנשיאה את טענתה של פייסבוק אירלנד כי תניית ברירת הדין באה להגן על אינטרס עסקי לגיטימי וכי יכולתה לכלכל את צעדיה בצורה מושכלת תלויה בכך שתהיה כפופה למערכת דינים אחת, בייחוד בהינתן ההיקף האדיר של המשתמשים בפייסבוק הפרושים בכל רחבי הגלובוס. לשיטתה, באיזון שבין האינטרס של משתמשים ישראלים בפייסבוק שתובענות ייצוגיות נגד פייסבוק אירלנד יוכרעו על פי דיני מדינת ישראל ובין האינטרס של פייסבוק אירלנד לתכנן את צעדיה באופן שלא יחשוף אותה לתובענות ייצוגיות לתשלום פיצויים בסכומי עתק על פי דין אחד ולא על פי אין ספור דינים - יש להעדיף את האינטרס של פייסבוק אירלנד וכי אין בתניית ברירת הדין משום הגנת יתר על אינטרס זה. אשר על כן, יש לברר בישראל את בקשת האישור ככל שהיא נוגעת לפייסבוק אירלנד, על פי הדין המהותי של מדינת קליפורניה. באשר לפייסבוק ארה"ב – משנקבע כי תנאי השימוש אינם חלים ביחסים בינה ובין המשיב, יש לברר את בקשת האישור לגביה בישראל ועל פי דיני ישראל.

בשולי הדברים הוסיפה חיות כי אמנם נוצר פיצול בלתי רצוי בכל הנוגע לדין החל על כל אחת מהחברות – פייסבוק העולמית ופייסבוק אירלנד, אך עובדה זו לבדה אין בה כדי לשלול את האפשרות לברר את הטענות נגדן במסגרת אותו ההליך.

 

רע"א 5860/16

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:233
קומיט וכל טופס במתנה