שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > בוטלה הרשעתו של נאשם שהורשע בעבירה של ייבוא סם מסוכן

חדשות

בוטלה הרשעתו של נאשם שהורשע בעבירה של ייבוא סם מסוכן , צילום: צילום: istock
בוטלה הרשעתו של נאשם שהורשע בעבירה של ייבוא סם מסוכן
23/12/2020, עו"ד שלי גולדמן

בית משפט השלום החליט באופן חריג לבטל את הרשעתו של נאשם שייבא לארץ סם מסוכן מסוג GBL (סם האונס) בכמות גבוהה.  נקבע כי המצב הייחודי שנוצר בין נסיבות ביצוע העבירה והרקע לביצועה, המהווה כישלון חד פעמי של אדם נורמטיבי מצד אחד, ומנגד - הפגיעה הבלתי מידתית שתיגרם לנאשם כתוצאה מהרשעתו, מוביל לתוצאה מתבקשת אחת והיא - ביטול ההרשעה.

ענייננו בגזר דינו של נאשם בעבירת סמים ובבקשתו לביטול ההרשעה. הנאשם הורשע, על יסוד הודאתו ובמסגרת הסדר דיוני, בעבירה של ייבוא סם מסוכן, לפי סעיפים 13 ו- 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973. על פי עובדות כתב האישום הגיע הנאשם לישראל במהלך חודש 2019  ובחיפוש שנערך בכבודתו נמצא סם מסוכן מסוג GBL בכמות של 157.50 מ"ל. במסגרת ההסדר הדיוני הופנה הנאשם לשירות המבחן, שהתבקש להתייחס בין היתר גם לבקשת ההגנה לביטול הרשעתו. מתסקיר שירות המבחן מדצמבר 2020 עולה שהנאשם הביע את חששו שמא הותרת ההרשעה על כנה, תפגע באפשרות שלו לקבל ויזה לצרפת, בעודו צפוי להינשא לבן זוגו המתגורר בצרפת. לצד זאת, משלא הוצגו מסמכים מגורמים רשמיים, המעידים על פגיעה קונקרטית וודאית ביחס לאפשרות כי תימנע מהנאשם האפשרות לקבל את הוויזה, ובשים לב לחומרת העבירה שביצע, נמנע שירות המבחן מלהמליץ על ביטול ההרשעה.

המומחית מטעם ההגנה שהעידה  בהליך מטעם הנאשם הסבירה כי הרישום הפלילי של הנאשם בעבירה של סחר בסם מסוכן יסתום את הגולל על האפשרות שיקבל אזרחות צרפתית, כאשר אחת ההשלכות לכך היא העדר אפשרות לרשום את נישואיו בצרפת. כפועל יוצא מכך יוכר הנאשם בצרפת כבן זוג בלבד ולא כאדם נשוי.

ב"כ המדינה טען מצדה כי יש לדחות את עתירת הנאשם לביטול הרשעתו, זאת מן הטעם שהיא אינה מתיישבת עם ההלכה הפסוקה. בעניין זה הפנה ב"כ המדינה למספר דוגמאות בהן נדחו בקשות לביטול הרשעה במקרים בהם ביקשו נאשמים להגר ממדינה למדינה. על כך הוסיף שאף סוג העבירה אינו מאפשר לקבל את עתירת הנאשם, בשים לב לכך שכמות הסם אותה ייבא הנאשם מעידה שהסם לא יועד לשימושו העצמי. בשים לב למכלול הנימוקים לקולא, ביקש ב"כ המדינה לגזור על הנאשם עונש ברף הנמוך של המתחם שביטויו בהטלת 6 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, ככל שהנאשם ימצא מתאים לכך, זאת לצד מאסר מותנה, קנס כספי משמעותי והתחייבות.

ב"כ הנאשם מצדו ביקש ב"כ לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהטיל על הנאשם צו של"צ בהיקף של 300 שעות. מאחר שהנאשם נמצא בחובות גבוהים, ביקש להימנע מהטלת קנס כספי. ב"כ הנאשם מיקד טיעוניו בבקשתו לבטל את הרשעת הנאשם, וטען שהנזק שייגרם כתוצאה מההרשעה לשיקומו של הנאשם עולה במידה רבה על התועלת שבהותרתה. לדבריו, הכיר הנאשם את בן זוגו במועד שקדם לביצוע העבירה, ומכאן שמדובר במערכת זוגית אמתית ולא בהצגת מצג שהומצא לצורך הדיון בביטול ההרשעה. בעניין זה הוסיף, ששירות המבחן החמיר עם הנאשם בקביעה שמאחר שלא הוכח באופן וודאי שימנעו מהנאשם הליכי ההגירה לצרפת, לא ניתן לקבוע פגיעה קונקרטית בשיקומו, וטען שככל שהרשעת הנאשם תיוותר על כנה, לא יוכל הנאשם לרשום את הנישואין שלו בצרפת ולא יוכל לממש את חיי הנישואין שלו עם בן זוגו. ב"כ הנאשם הוסיף וטען שהדרישה לפגיעה קונקרטית אינה שמורה אך לפגיעה תעסוקתית או לבעלי "הצווארון הלבן", שכן הפגיעה הקונקרטית במקרה הנוכחי חמורה בהרבה בהיותה פוגעת בכל מישורי חייו של הנאשם.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

כב' השופט ע' מיכלס פסק כי ביטול ההרשעה מהווה חריג לכלל לפיו מקום בו הוכחה אשמתו של אדם יסתיים ההליך בתוצאה של הרשעתו בדין.  הטעם לכלל זה נקבע בשורה ארוכה של החלטות של בית המשפט העליון, והוא הצורך להעביר מסר של הרתעת היחיד והרבים, לשקף את הפסול שבמעשה בעיני החברה, ולאפשר הטלת עונש מרתיע במידת הצורך. ואולם, לצד כלל זה נקבע בפסיקה הישראלית כלל נוסף, לפיו הענישה לעולם תהיה ענישה אינדיבידואלית, כאשר נקודת המוצא היא שבמורכבות החיים האנושיים עשויים להיווצר מצבים חריגים ומיוחדים אשר אינם מתאימים להחלת הכלל המחייב הרשעה פלילית לאחר הוכחת האשמה.

בהמשך לאמור נקבע כי חריג זה נועד להתמודד עם פערים "בלתי נסבלים" שעלולים להיווצר בין עוצמת הפגיעה של ההרשעה הפלילית בנאשם לבין התועלת שתצמח מהרשעתו ולאינטרס הציבורי החברתי הכללי. הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטברותם של שני גורמים מרכזיים: האחד, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי ענישה אחרים. השני, על הרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, כאשר דרישת הפסיקה היא להוכחת קיומו של נזק קונקרטי שייגרם בסיכויי השיקום כתוצאה מההרשעה.

מן הכלל אל הפרט נפסק כי הנאשם בענייננו איננו עבריין. העבירה אותה ביצע נועדה לפתור עבורו משבר אישי נקודתי. לא נטען שהנאשם התכוון לספק את הסם או למכור אותו לאחרים, והנסיבות בהן נתפס אף אינן מצביעות על כיוון זה. הנאשם סיפק הסבר לשימוש בסם, כאשר ההסבר שסיפק אינו תלוש מהמציאות המתוארת בתסקיר שנערך בעניינו. למען הסר ספק - על אף קיומו של הסבר להבאת הסם לארץ, אין הוא פוטר אותו מאחריות פלילית. ואולם, יש בהסבר שניתן כדי להקהות בצורה משמעותית מחומרת המעשה ולהפיג את החשש שמא מטרת הבאת הסמים לארץ הייתה לבצע את אותן עבירות מין קשות ומכוערות, שהקנו לסם את הכינוי המפוקפק "סם האונס".

יתרה מכך נקבע כי ככל שהדבר נוגע לסוג העבירה, בנסיבות ביצועה במקרה דנן אין היא מהווה מחסום בלתי עביר בנוגע לשאלת ביטול ההרשעה, וכי הימנעות מהרשעה בנסיבות המתוארות לעיל לא תפגע, וודאי שלא ב"אופן חמור", באינטרס הציבורי שבהרשעת הנאשם.

בנוסף נקבע כי הנאשם ביסס בראיות של ממש את מידת הוודאות הקרובה לקיומו של נזק קשה שייגרם לו כתוצאה מהרשעתו. במקרה זה אין מדובר בהשערות בעלמא, אלא במהלכים שקרמו עור וגידים כחלק ממערכת היחסים בין הנאשם לבן זוגו, שהחלה עובר למועד ביצוע העבירה. בעניין זה יש להפנות אף לדבריה של המומחית מטעמו לפיהם אין כל טעם לפנות בבקשת אזרחות כאשר הפונה הינו בעל הרשעה פלילית בעבירת ייבוא הסמים, שכן בקשה זו ממילא תסורב.

בית משפט השלום הוסיף וקבע כי הותרת ההרשעה על כנה עלולה לפגוע בנאשם לא רק בהיבטים "חומריים" הנדונים בדרך כלל בפסיקה בהקשר של "נזק קונקרטי", קרי - קושי להתקבל לעבודה כזו או אחרת, אלא היא נוגעת בחיים עצמם, במובן של מימוש חייו המשותפים בצרפת עם בן זוגו, שאינו אזרח ישראלי, ומימוש זכויות שונות שיכול ויתלוו לרישום של שניהם כזוג נשוי ולנאשם כאזרח צרפת. בהיבט זה שונה עניינו של הנאשם מעניינם של נאשמים אחרים שעתירותיהם לביטול הרשעתם נדחו, ואין מדובר בפגיעה "רגילה" הנגזרת מהרשעת כל נאשם בפלילים.

לאור האמור לעיל על הנאשם הוטל עונש הכולל 300 שעות של"צ והוחלט לבטל את הרשעתו. נקבע כי המצב הייחודי שנוצר בין נסיבות ביצוע העבירה והרקע לביצועה, המהווה כישלון חד פעמי של אדם נורמטיבי מצד אחד, ומנגד - הפגיעה הבלתי מידתית שתיגרם לו כתוצאה מהרשעתו מהצד השני, מוביל לתוצאה מתבקשת אחת - ביטול ההרשעה.

ב"כ המאשימה לא צוין; הנאשם יוצג ע"י עו"ד גיא פלנטר

ת"פ 65092-02-19

 

 

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:153
קומיט וכל טופס במתנה