שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נדחתה עתירת תושבי אשדוד על ההחלטה לאשר את בנייתו של בניין חדש סמוך לביתם

חדשות

נדחתה עתירת תושבי אשדוד על ההחלטה לאשר את בנייתו של בניין חדש סמוך לביתם, צילום: pixabay
נדחתה עתירת תושבי אשדוד על ההחלטה לאשר את בנייתו של בניין חדש סמוך לביתם
02/01/2022, עו"ד שלי גולדמן

נדחתה עתירה שהגישו תושבי אשדוד על ההחלטה לאשר את בנייתו של בניין חדש סמוך לביתם. נקבע כי תפיסות תכנון עדכניות מדברות על כך שתכנון הינו הכרעה ערכית בין העדפות שונות. משמע, לצד המסד הספציפי וההשלכות שיהיו לתוכניות מסוימת, ישנה גם מדיניות התכנונית, הנגזרת אף מההכרעה בדבר התוצאה העדיפה לאחר בחינת מכלול השיקולים המתנגשים.  בענייננו החלטת ועדת המשנה להתנגדויות מושא העתירה, מנומקות, התקבלו לאחר שקילת מכלול השיקולים הנוגעים לאישור התכנית, הן אינן חורגות ממתחם הסבירות ועל כן אין מקום להתערב בהן.

העותרים מתגוררים בבית דו משפחתי צמוד קרקע באשדוד.  במגרש הצמוד לבית העותרים נערכה תכנית אשר הוכנה ע"י המשיבים 1 ו-2 שהם הבעלים של החלקה הצמודה לביתם (חלקה 24), תוכנית אשר והומלצה ע"י הוועדה המקומית אשדוד. בהתאם לתכנית שהינה בסמכות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום (להלן: "הוועדה המחוזית") אושרה תכנית נקודתית על פיה אושרה בנייתו של בניין בחלקה 24 בן 12 קומות. העותרים המתגוררים כאמור בחלקה הסמוכה הגישו התנגדות אשר נדונה בפני וועדת המשנה להתנגדויות שליד הוועדה המחוזית, והעלו טענות רבות כנגד התכנית, בגין חוסר סבירותה, הפגיעה הרבה שיש בתכנית בעותרים, בביתם ובזכויותיהם. וועדת המשנה להתנגדויות שליד הועדה המחוזית(להלן: "ועדת המשנה להתנגדויות"), לאחר שקיימה שני דיונים בנוגע להתנגדות העותרים ואף הורתה על עריכת בדיקת הצללה ורוחות ע"י מגיש התכנית אשר תיבדק ע"י היועצת הסביבתית של הוועדה, מצאה לנכון בהחלטה ארוכה ומפורטת לדחות את התנגדות העותרים. מכאן העתירה שבפני בה מבקשים העותרים להתערב בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות בהיות התוכנית שאושרה בלתי סבירה, פוגעת באור השמש, מהווה מטרד משמעותי, פורצת את תכנית המתאר המתוכננת בעיר אשדוד, ויש בתוכנית משום פגיעה בזכויותיהם באופן בלתי מידתי ובלתי סביר.

הוועדה מצדה ציינה כי התכנית תואמה עם יועץ התנועה לוועדה המחוזית, וכי בתכנית בהיקף כזה אין צורך בבדיקת השפעה תחבורתית, כאשר תקן החניה בתכנית ייושם ככל הניתן כדי לעודד צמצום השימוש ברכב פרטי. וועדת המשנה להתנגדויות דחתה אף את הטענות שנגעו להפרעות שנטען כי ייווצרו מהשטח הניתן לפריקה וטעינה, תוך שצוין כי המיקום של אזור פריקה וטעינה בחזית המבנה לא אמור ליצור הפרעה כשלהי. הוועדה דחתה את הטענות בדבר אי התאמת הבינוי לסביבת הרובע ולתכניות החלות בעיר תוך שציינה כי התכנית בעלת חשיבות מיוחדת מאחר ומציעה תוספת יחידות דיור בהישג יד ויחידות דיור להשכרה ומאפשרת הקמת גני ילדים לטובת תושבי הרובע; וכי הרובעים הוותיקים בעיר עוברים כולם תהליכי ריבוי וציפוף. במקרה זה מדובר בתכנון מטיב המציע מבנה עם שימושים מעורבים ותוספת של דירות קטנות בר השגה בקרבה לים. הוועדה דחתה טענות נוספות שהועלו בהתנגדות הנוגעות להיקפי צפיפות גבוהים, בעיות במערכת הביוב שהתכנית עלולה להחמיר, היווצרות של רעש אבק וסכנות עתידיות, צוין בעניין זה כי התכנית תואמה עם נציג משרד הבריאות לעניין פתרון ביוב, וכי הקבלן צריך לעמוד בתקנות למניעת רעש ומפגעים ומכאן לא מצאה ממש בהתנגדות גם בעניין זה. הוועדה אף התייחסה לטענות הנוגעות לירידת ערך ופגיעה בקניין וציינה כי אינה עוסקת בנושאים קניינים, וכי במידה וקיימת פגיעה בקניין באפשרות העותרים לפעול בהתאם לסעיף 197(א) לחוק התכנון והבניה.

כב' השופטת י' רז -לוי פסקה כי במקרה דנא המדובר בתוכנית שנדונה הן בועדה המחוזית אשר החליטה על הפקדת התוכנית והן על ידי וועדת המשנה להתנגדויות – מוסדות תכנון בהם מצויים גורמים מקצועיים שונים מתחום התכנון ומתחומים המשיקים להם, המצויים שם כדי להכריע ולגבש תוכניות לעיתים רבות היקף שהינן בסמכות הוועדה המחוזית. זאת ועוד, המדובר בהחלטה שנתקבלה אחרי מספר דיונים בועדה המחוזית ובועדת המשנה להתנגדויות, בנושאים שבמהותם הינם נושאים תכנוניים, ומכאן מתחייב שהביקורת השיפוטית תהיה מרוסנת ותעשה במשורה.

עוד נקבע כי טענות העותרים אשר יוצאים חוצץ כנגד הקמתו של בניין שבעיניהם נראה כמפלצתי בסמוך לביתם בו התגוררו עשרות שנים, הינן מובנות וטבעיות; ואין ספק שבניית הבניין שאושר בתוכנית, יביא הלכה למעשה לשינוי באופי הבינוי באותו בלוק, למצער באותו מגרש, כאשר כפי שציינה וועדת המשנה  להתנגדויות יכול וסנונית זו תקדים את בואן של אחרות שיבואו בעקבותיה.  כפי שניכר במקרה זה, וכך קורה לא אחת, הכרעה בהתנגדות לתכנית מסוימת מציפה את המתח וההתנגשות בין אינטרסים שונים ושיקולים המתנגשים, אשר תכנון נכון ומושכל אמור לערוך את האיזון ביניהם.

בהמשך לאמור נקבע כי עם כל ההבנה לאמור, נדמה כי השיקולים שעמדו בבסיס החלטת וועדת המשנה להתנגדויות והוועדה המחוזית בהפקדת התכנית, הינם שיקולים תכנוניים הלוקחים בחשבון את הנתונים הספציפיים של התוכנית ושל המגרש בו אנו עסקינן, יחד עם התחשבות במגמות תכנון ברמה הארצית וכן ברמת העיר אשדוד, תוך עריכת התחשבות גם בטענות העותרים. הוועדה אף בחנה ושקללה במסגרת שיקוליה את הבניה באזור כולו, תוך התייחסות לכך שישנם בניינים גבוהים כבר באזור, ותוך מתן משקל כמתבקש לתרומה לרובע שעתידה להיות בבניית בנין זה. מקרא העתירה והחלטת הוועדה מצביעים על הזירה בה אנו מצויים - הכרעה בתכנית מסוג זה מתקבלת בצומת של התנגשות בין מגמות נוגדות – בניה נמוכה ומרווחת מחד, והתחדשות עירונית צפופה ובנויה לגובה מאידך. תפיסות תכנון עדכניות מדברות על כך שתכנון הינו הכרעה ערכית בין העדפות שונות. משמע, לצד המסד הספציפי וההשלכות שיהיו לתוכניות מסוימת, ישנה גם מדיניות התכנונית, הנגזרת אף מההכרעה בדבר התוצאה העדיפה לאחר בחינת מכלול השיקולים המתנגשים.  כך למשל אישור יחידות דיור רבות באופן שיעלה את צפיפות הדיור, יכול להיות כזה אשר יש לו השלכות, בכך שהעלאת צפיפות הדיור יכולה להביא עמה עומס על תשתיות(כפי שטענו העותרים ביחס לתשתיות הביוב ברחוב הרעועות לדבריהם ממילא) ופגיעה במרחבים הפתוחים. לעומת זאת מדיניות של ציפוף דיור יכולה להכניס לשוק היצע דירות גדול יותר וטומנת אף בחובה יתרונות נוספים. על כן ההכרעה במקרה כזה כאשר מדובר בתכנית שברי כי אכן תגרום לצפיפות דיור(וודאי ביחס למצב ולתוכניות הקיימות), תעשה על סמך איזון שיקולים רחב יותר אשר יש בו משום הכרעה ערכית, ולא רק בהיבט הטכני של ההשלכות שיש לתוכנית כזו.

זאת ועוד נקבע כי הוועדה הסתמכה על חוות דעתה של יועצת הסביבה לוועדה המחוזית, ממנה עלה כי התכנית המוצעת עומדת בשעות התקן בשעות החשיפה לשמש ובהנחיות המשרד להגנת הסביבה; וכי התכנית לא תצל על החזית הדרומית של המבנה, ואין לה גם השפעה על החזיתות הצפונית והמערבית. ביחס לחזית המזרחית צוין בהחלטה, כי על פי התקן הבדיקות לעונת החורף לא נערכות בחזית מזרחית, אך למרות זאת לאחר בחינה של ממצאי הדו"ח שהוגש ע"י העותרים הפער קיים רק בחודשי הקיץ והתקן המקובל לבחינת הצללה אינו מתייחס לחודשים אלו, ועל כן נדחתה ההתנגדות. לא נפל פגם או חוסר סבירות בהחלטתה. מעיון בפרוטוקולים המתומללים של ישיבות וועדת המשנה להתנגדויות עולה, כי היה דיון ארוך מעמיק ורציני בשאלת ההצללה.

לא זו אף זו נפסק כי טענות העותרים ביחס לצפיפות שתיווצר לאור תוספת יחידות הדיור וחוסר הסבירות בהגדלת היקף הבינוי באופן כה משמעותי ובבת אחת, הגם שהן מובנות ובראיית העותרים אישור התוכנית בהיקף האמור יכול להראות בלתי סביר (במגרש הצמוד אליהם שהיה נטוש שנים רבות ייבנה באחת בניין רב קומות), נשקלו על ידי ועדת המשנה להתנגדויות בכובד ראש ובפרוטרוט. והגם שכך סברה הוועדה, כי יש מקום לאשר את התכנית לאור מגמות התכנון העדכניות, הצורך בהתחדשות עירונית, אופי הרובע בו ייבנה הבניין באשדוד, הנתונים הספציפיים של המגרש – גדול ופינתי, והתועלות הציבוריות שהיזם התחייב אליהם.

לסיכום, העתירה נדחתה. נקבע כי החלטת הוועדה המחוזית בהפקדת התכנית, והחלטת ועדת המשנה להתנגדויות מושא העתירה, מנומקות, התקבלו לאחר שקילת מכלול השיקולים הנוגעים לאישור התכנית, הן אינן חורגות ממתחם הסבירות ועל כן אין מקום להתערב בהן.

עת"מ 4234-07-21

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit2022.jpg
17 | S:119
קומיט וכל טופס במתנה